बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अभिव्‍यक्‍ती मताची या स्‍पर्धेचे आयोजन

अभिव्‍यक्‍ती मताची या स्‍पर्धेचे आयोजन

08/08/2023 17/09/2023 पहा (793 KB)
वाळू लिलाव जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर

वाळू लिलाव जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर

30/08/2023 05/09/2023 पहा (485 KB)
धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

21/07/2023 11/08/2023 पहा (430 KB)
डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२३-२४

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२३-२४

13/06/2023 31/07/2023 पहा (708 KB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

23/06/2022 30/06/2023 पहा (5 MB)
वाळू वाहतुकी करता वाहनाचा वाहतुकीचा दर निश्चित करणे बाबत.

वाळू वाहतुकी करता वाहनाचा वाहतुकीचा दर निश्चित करणे बाबत.

30/05/2023 30/06/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन मौजे. लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे. लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद

31/05/2023 30/06/2023 पहा (243 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 753-F मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद कलम 3 (A) ची अधिसूचना

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 753-F मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद कलम 3 (A) ची अधिसूचना

31/05/2023 30/06/2023 पहा (592 KB)
धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

16/06/2023 30/06/2023 पहा (37 KB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. १६, डावी लघु वितरिका क्र. १ उपवितरिका क्र. २ मौजे सिरसगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव खरेदीपुर्व जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. १६, डावी लघु वितरिका क्र. १ उपवितरिका क्र. २ मौजे सिरसगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव खरेदीपुर्व जाहीर नोटीस

29/05/2023 29/06/2023 पहा (1 MB)