बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन मौजे खंबाळा ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे खंबाळा ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद

04/02/2022 31/03/2022 पहा (857 KB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (तिसरी फेरी) अधिसुचना

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (तिसरी फेरी) अधिसुचना

10/03/2022 23/03/2022 पहा (6 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात नविन Water Filter खरेदी करणे बाबत जाहीर प्रगटन.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात नविन Water Filter खरेदी करणे बाबत जाहीर प्रगटन.

11/03/2022 17/03/2022 पहा (407 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

11/03/2022 16/03/2022 पहा (1 MB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (व्दितीय फेरी) अधिसुचना

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (व्दितीय फेरी) अधिसुचना

21/02/2022 10/03/2022 पहा (7 MB)
सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

10/02/2022 18/02/2022 पहा (353 KB)
इ-लिलाव इसारा रक्कम जमा करणेकामी १ दिवसाची मुदतवाढ देणेबाबत.

इ-लिलाव इसारा रक्कम जमा करणेकामी १ दिवसाची मुदतवाढ देणेबाबत.

14/02/2022 16/02/2022 पहा (368 KB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (प्रथम फेरी) अधिसुचना

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (प्रथम फेरी) अधिसुचना

01/02/2022 15/02/2022 पहा (8 MB)
डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२१-२२ बाबत

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२१-२२ बाबत

28/01/2022 12/02/2022 पहा (298 KB)
सन २०२१-२२ करिता लेखन सामुग्री व इतर साहित्‍य पुरविण्याबातची निविदा मागविणे बाबत.

सन २०२१-२२ करिता लेखन सामुग्री व इतर साहित्‍य पुरविण्याबातची निविदा मागविणे बाबत.

04/02/2022 11/02/2022 पहा (870 KB)