बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत.

मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत.

27/12/2022 31/05/2023 पहा (901 KB)
मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद येथील मालमत्ता संपादित होत असून , ३(डी) ची अधिसूचना बाबत.

मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद येथील मालमत्ता संपादित होत असून , ३(डी) ची अधिसूचना बाबत.

16/01/2023 31/03/2023 पहा (1 MB)
तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व  प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व  प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

09/02/2023 20/02/2023 पहा (3 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणेबाबत नोटीस

मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणेबाबत नोटीस

02/11/2022 31/01/2023 पहा (539 KB)
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (706 KB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा वितरिका क्र. २०, डावी उप वितरिका क्र ०५ साठी मौजे नागमठाण ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा वितरिका क्र. २०, डावी उप वितरिका क्र ०५ साठी मौजे नागमठाण ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (546 KB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प अंतर्गत वितरिका क्र. ६ अ करीता मौजे खंबाळा ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प अंतर्गत वितरिका क्र. ६ अ करीता मौजे खंबाळा ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (1 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी

औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी दि. २०/०३/२०१८.

20/04/2018 31/12/2022 पहा (266 KB)
गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची.

गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची.

08/12/2021 31/12/2022 पहा (2 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत

मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत

21/10/2022 31/12/2022 पहा (265 KB)