बंद

शासकीय विश्रामगृह

अ.क्र. तालुका विश्रामगृहाचे नाव व पत्ता दूरध्वनी क्रमांक एकूण रूम
छत्रपती संभाजीनगर सुभेदारी विश्रामगृह, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयांचे समोर, दिल्ली गेट च्या जवळ, लेबर कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर-४३१००१ ०२४०-२३३४५४८ ४५
कन्नड सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह कन्नड ०२४३५-२२१८०३
सोयगाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह सोयगाव  
सोयगाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह फर्दापूर ०२४३८-244244
सिल्लोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह सिल्लोड ०२४३०-२२२००८
फुलंब्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह फुलंब्री  
खुलताबाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह खुलताबाद ०२४३७-२४१०२६ १२
वैजापूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह रोटेगाव ०२४३६-२२२१४४
गंगापुर सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह गंगापुर ०२४३३-२२१३०२
१० पैठण सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृह पैठण ०२४३१-२२३८८५