बंद

दृष्टीक्षेपात जिल्हा

 • क्षेत्र : १०,१३८ चौ. कि.मी.
 • जनगणना : ३७,०१,२८२
 • साक्षरतेचे प्रमाण : ७९.०२%
 • तहसील :
 • मंडळ : ८४
 • तलाठी सज्जा : ४९०
 • महसुली गावे : १३६२
 • नगरपालिका :
 • पंचायत समिती :
 • ग्रामपंचायत : ८६७
 • कटक मंडळ :
 • लोकसंख्येची घनता : ३६५ प्रती चौ.कि.मी.
अ. क्र. योजनांची नावे लाभार्थ्याची संख्या
संजय गांधी निराधार योजना ४११६८
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना गट अ ४०२०३
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना गट ब २२७८१
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना ४०२०३
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना ६७३
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ७७०
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ११४
अ.क्र. तालुक्याचे नाव शिवभोजन केंद्राची संख्या रास्त भाव दुकानाची संख्या
छत्रपती संभाजीनगर शहर ३५ १९९
पैठण २१७
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण २१६
फुलंब्री १११
सिल्लोड २०५
सोयगाव ५८
गंगापूर २५१
वैजापूर २१७
खुलताबाद ८९
१० कन्नड २३९
एकूण ५३ १८०२
अ.क्र. तालुक्याचे नाव उद्धिष्ट साध्य टक्केवारी
छत्रपती संभाजीनगर ११०७८०४ १२८६७४४ ११६.१५
फुलंब्री ४२३७०२ ६१३३८१ १४४.७७
सिल्लोड १०१६२५९ ११०७५०६ १०८.९८
सोयगाव ३२००३१ ५०९३९९ १५९.१७
कन्नड १०३५००९ ११२४२६२ १०८.६२
खुलताबाद ३१३१६७ ३३४८२४ १०६.९२
पैठण ९६६९८६ १५११८८८ १५६.३५
गंगापूर १००५५५३ १०१४५३९ १००.८९
वैजापूर ८२५५२९ १०७७७५७ १३०.५५
  एकूण ७०१४०४० ८५८०३०० १२२.३३

अद्यावत तारीख : ०१-०७-२०२२