बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
To provide planning, erection & furnishing of temporary facilities with all arrangements for selection of creative and event agency 2for organizing Mahasansruti Mahotsav at Chh. Sambhajinagar for five days in between 15th February to 3rd March 2024

To provide planning, erection & furnishing of temporary facilities with all arrangements for selection of creative and event agency 2for organizing Mahasansruti Mahotsav at Chh. Sambhajinagar for five days in between 15th February to 3rd March 2024

13/02/2024 14/02/2024 पहा (10 MB)
सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा

सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा

01/02/2024 13/02/2024 पहा (6 MB)
जिल्ह्यातील धन्याधारित आसवनी बंद प्रकल्पातील शिल्लक मद्यार्क साठ्याचा जाहीर लिलाव

जिल्ह्यातील धन्याधारित आसवनी बंद प्रकल्पातील शिल्लक मद्यार्क साठ्याचा जाहीर लिलाव

23/01/2024 12/02/2024 पहा (2 MB)
सी.सी.टी.व्ही व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा

सी.सी.टी.व्ही व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (6 MB)
लेखनसामुग्री व इतर अनुषंगिक बाबी पुरवठा बाबत ई निविदा

लेखनसामुग्री व इतर अनुषंगिक बाबी पुरवठा बाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (8 MB)
जी.पी.एस.ट्रँकींग व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा

जी.पी.एस.ट्रँकींग व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (6 MB)
चलचित्रफित (Video Film) तयार करणे बाबत ई निविदा

चलचित्रफित (Video Film) तयार करणे बाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (5 MB)
आपत्‍कालीन परीस्थितीच्‍या अनुषंगाने वैद्यकीय साहित्‍य पुरवठा करणेबाबत ई निविदा

आपत्‍कालीन परीस्थितीच्‍या अनुषंगाने वैद्यकीय साहित्‍य पुरवठा करणेबाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (5 MB)
वेबकास्‍टींग प्रणाली कार्यन्वित करणे.

वेबकास्‍टींग प्रणाली कार्यन्वित करणे.

24/01/2024 02/02/2024 पहा (8 MB)
चित्ररथ (मोबाईल व्‍हॅन) व इतर अनुषंगीक साहीत्‍य भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे बाबत ई निविदा

चित्ररथ (मोबाईल व्‍हॅन) व इतर अनुषंगीक साहीत्‍य भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे बाबत ई निविदा

24/01/2024 02/02/2024 पहा (6 MB)