बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
औरंगाबाद जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी विक्री बाबत निविदा.

औरंगाबाद जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी विक्री बाबत निविदा.

31/03/2022 28/04/2022 पहा (2 MB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (तिसरी फेरी) अधिसुचना

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (तिसरी फेरी) अधिसुचना

10/03/2022 23/03/2022 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद मध्ये ईपीएबीएक्स सिस्टीम देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठीची ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद मध्ये ईपीएबीएक्स सिस्टीम देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठीची ई-निविदा

16/03/2022 23/03/2022 पहा (550 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत शुद्धिपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत शुद्धिपत्रक

22/03/2022 23/03/2022 पहा (563 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

11/03/2022 17/03/2022 पहा (2 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात नविन Water Filter खरेदी करणे बाबत जाहीर प्रगटन.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात नविन Water Filter खरेदी करणे बाबत जाहीर प्रगटन.

11/03/2022 17/03/2022 पहा (407 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

11/03/2022 16/03/2022 पहा (1 MB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (व्दितीय फेरी) अधिसुचना

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता वाळू / रेती घाट निर्गतीकरीता ई-निविदा / ई-लिलावाची (व्दितीय फेरी) अधिसुचना

21/02/2022 10/03/2022 पहा (7 MB)
सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

10/02/2022 18/02/2022 पहा (353 KB)
इ-लिलाव इसारा रक्कम जमा करणेकामी १ दिवसाची मुदतवाढ देणेबाबत.

इ-लिलाव इसारा रक्कम जमा करणेकामी १ दिवसाची मुदतवाढ देणेबाबत.

14/02/2022 16/02/2022 पहा (368 KB)