बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील नांदूर मधमेश्वर कालव्यासाठी जमीन भूसंपादनची अधिसूचना

मौजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील नांदूर मधमेश्वर कालव्यासाठी जमीन भूसंपादनची अधिसूचना

28/10/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत

मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत

21/10/2022 31/12/2022 पहा (265 KB)
07 सहाय्यक सरकारी अभियोक्त यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र अर्जदारांची यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी कायम ठेवून सुधारित यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

07 सहाय्यक सरकारी अभियोक्त यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र अर्जदारांची यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी कायम ठेवून सुधारित यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

14/09/2022 30/11/2022 पहा (3 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

23/06/2022 30/06/2023 पहा (5 MB)
गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची.

गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सूची.

08/12/2021 31/12/2022 पहा (2 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

06/12/2021 06/12/2022 पहा (8 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

03/12/2020 03/12/2022 पहा (2 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी

औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी दि. २०/०३/२०१८.

20/04/2018 31/12/2022 पहा (266 KB)
पुराभिलेख