बंद

सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा

सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा

सन २०२३-२०२४ (पाचवी फेरी) वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा

01/02/2024 13/02/2024 पहा (6 MB)