बंद

सन २०२३- २०२४ छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळूगटातून बांधकाम योग्‍य वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या गाळ व गाळ मिश्रीत वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

सन २०२३- २०२४ छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळूगटातून बांधकाम योग्‍य वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या गाळ व गाळ मिश्रीत वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२३- २०२४ छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळूगटातून बांधकाम योग्‍य वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या गाळ व गाळ मिश्रीत वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

सन २०२३- २०२४ छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळूगटातून बांधकाम योग्‍य वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या गाळ व गाळ मिश्रीत वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

15/03/2024 01/04/2024 पहा (4 MB)