बंद

मौजे भांबर्डा, बनगाव व जयपूर, तालुका जिल्हा औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसुचना

मौजे भांबर्डा, बनगाव व जयपूर, तालुका जिल्हा औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे भांबर्डा, बनगाव व जयपूर, तालुका जिल्हा औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसुचना

मौजे भांबर्डा, बनगाव व जयपूर, तालुका जिल्हा औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसुचना

17/11/2021 01/02/2022 पहा (1 MB)