बंद

नागरी सेवा दिवस

  • प्रारंभ: 20/04/2018
  • शेवट: 21/04/2018

ठिकाण: मराठवाडा महसुल प्रबोधनी, अमरप्रीत चौक, दूध डेअरी जवळ, औरंगाबाद

नागरी सेवा दिवस – २०१८ दि. २१/०४/२०१८ रोजी मराठवाडा महसुल प्रबोधनी, औरंगाबाद येथे