बंद

माहितीचा अधिकार

अ.क्र. शाखेचे नाव सहाय्यक माहिती अधिकारी शासकीय माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी अद्यावत दिनांक
सामान्य शाखा (पीडीएफ २ एमबी) वरिष्ठ कारकून, तहसिलदार , प्रशासक निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी २८/१२/२०२०
गृहशाखा (पीडीएफ, ३.३३ एमबी) सहाय्यक करमणूक अधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी ३१/१२/२०२०
महसूल शाखा (पीडीएफ ४६३ केबी) महसुल सहाय्यक निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी २८/१२/२०२०
संजय गांधी निराधार योजना (पीडीएफ २५७ केबी) तहसीलदार (स.गां.नि.यो.) निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी ०९/०१/२०२१
अकृषिक शाखा (पीडीएफ, ६.३६ एमबी) तहसीलदार (अ.कृ.) निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी २१/०१/२०२१
गौणखनिज शाखा (पीडीएफ ८४ केबी) जिल्हा गौणखनिज अधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी  
नगर पालिका प्रशाषण (पीडीएफ १९३ केबी) जिल्हा प्रकल्प अधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी  
अंतर्गत लेखापरीक्षण शाखा (पीडीएफ ८१ केबी) लेखा अधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी  
आस्थापना शाखा (पीडीएफ २ एमबी) अव्वल कारकून आस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी २०/०४/२०२२
१० निवडणूक शाखा (पीडीएफ १५२ केबी) नायब तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी निवडणूक जिल्हाधिकारी  
११ पुरवठा शाखा (पीडीएफ १५३ केबी) सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हाधिकारी  
१२ रोजगार हमी योजना शाखा (पीडीएफ ४.६१ एमबी) सहाय्यक लेखाधिकारी रोहियो उपजिल्हाधिकारी रोहियो जिल्हाधिकारी ०८/०३/२०२२
१३ पुनर्वसन शाखा (पीडीएफ ९१ केबी) अव्वल कारकून जि. पुनर्वसन अधिकारी जिल्हाधिकारी  
१४ अल्पबचत विभाग शाखा (पीडीएफ २१३ केबी) अल्पबचत विभाग अधिकारी सहाय्यक जि.अल्पबचत विभाग अधिकारी जिल्हाधिकारी  
१५ विशेष भुसंपादन कार्यालय (पीडीएफ ११५ केबी) अव्वल कारकून विशेष भुसंपादन अधिकारी जिल्हाधिकारी  
१६ विशेष भुसंपादन कार्यालय जायकवाडी प्रकल्प (पीडीएफ १०२ केबी) अव्वल कारकून विशेष भुसंपादन अधिकारी जायकवाडी प्रकल्प जिल्हाधिकारी  
१७ विशेष भुसंपादन कार्यालय जायकवाडी प्रकल्प १ (पीडीएफ ११६ केबी) अव्वल कारकून विशेष भुसंपादन अधिकारी जायकवाडी प्रकल्प १ जिल्हाधिकारी  
१८ विशेष भुसंपादन कार्यालय जायकवाडी प्रकल्प २ (पीडीएफ ११६ केबी) अव्वल कारकून विशेष भुसंपादन अधिकारी जायकवाडी प्रकल्प २ जिल्हाधिकारी  
१९ विशेष भुसंपादन कार्यालय कृष्ण्खोरे प्रकल्प (पीडीएफ ९३ केबी) अव्वल कारकून विशेष भुसंपादन अधिकारी कृष्ण्खोरे प्रकल्प जिल्हाधिकारी  
२० करमणूक शाखा (पीडीएफ १२१ केबी) सहाय्यक करमणूक अधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी ३०/१२/२०२०
२१ सामान्य प्रशासन भूसुधार शाखा (पीडीएफ २०१ केबी) अव्वल कारकून उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन भूसुधार शाखा) जिल्हाधिकारी  
२२ स्वागत कक्ष (पीडीएफ १०६ केबी) अव्वल कारकून उपजिल्हाधिकारी (स्वागत कक्ष) जिल्हाधिकारी  
२३ अन्न धान्य वितरण शाखा (पीडीएफ ५ एमबी) अन्न धान्य वितरण अधिकारी जि.अन्न धान्य वितरण अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी  
२४ संजय गांधी निराधार योजना(शहर) (पीडीएफ २११ केबी) सहायक लेखाधिकारी तहसीलदार (स.गां.नि.यो.) अप्पर जिल्हाधिकारी ०९/०१/२०२१
२५ उपविभागीय कार्यालय औरंगाबाद (पीडीएफ १३२ केबी) अव्वल कारकून उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद अप्पर जिल्हाधिकारी  
२६ उपविभागीय कार्यालय सिल्लोड (पीडीएफ १८० केबी) अव्वल कारकून उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड अप्पर जिल्हाधिकारी  
२७ उपविभागीय कार्यालय वैजापूर (पीडीएफ १३३ केबी) अव्वल कारकून उपविभागीय अधिकारी वैजापूर अप्पर जिल्हाधिकारी  
२८ तहसील कार्यालय औरंगाबाद (पीडीएफ २३२ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार औरंगाबाद उपविभागीय कार्यालय औरंगाबाद  
२९ तहसील कार्यालय पैठण (पीडीएफ २३५ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार पैठण उपविभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री  
३० तहसील कार्यालय फुलंब्री (पीडीएफ १९९ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार फुलंब्री उपविभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री  
३१ तहसील कार्यालय सिल्लोड (पीडीएफ १५७ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार सिल्लोड उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड  
३२ तहसील कार्यालय कन्नड (पीडीएफ १७३ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार कन्नड उपविभागीय अधिकारी कन्नड  
३३ तहसील कार्यालय सोयगाव नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार सोयगाव उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड  
३४ तहसील कार्यालय वैजापूर (पीडीएफ १ एमबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार वैजापूर उपविभागीय अधिकारी वैजापूर  
३५ तहसील कार्यालय खुलताबाद (पीडीएफ २७४ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदारखुलताबाद उपविभागीय अधिकारी वैजापूर  
३६ तहसील कार्यालय गंगापूर (पीडीएफ २७४ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) तहसीलदार गंगापूर उपविभागीय अधिकारी वैजापूर  
३७ जिल्हा नियोजन कार्यलय (पीडीएफ ५ एमबी)   जिल्हा नियोजन अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी १०/१२/२०२०
३८ उपविभागीय कार्यालय पैठण-फुलंब्री (पीडीएफ ५४८ केबी) नायब तहसीलदार (महसूल) उपविभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री अप्पर जिल्हाधिकारी