बंद

विभागीय प्रशासन

विभागीय आयुक्त

शाखा प्रमुखाचे नाव : मधुकर गणपतराव राजेअर्दड  (आय.ए.एस.)

पदनाम : विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर

कार्यालयीन दुरध्वनी : +९१-२४०-२३३१२९४, २३५००४४

ई-मेल : divcomabd@gmail.com

अपील शाखा-१

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री. अविनाश पाठक

पदनाम : अप्पर विभागीय आयुक्त क्र.१ छत्रपती संभाजीनगर

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३१०२५

ई-मेल : addcomabd@gmail.com

अपील शाखा माहिती

अ.क्र. माहीतीचा प्रकार माहीती
1 शाखा प्रमुखांचे पुर्ण नाव श्री. अविनाश पाठक
2 पदनाम अपर विभागीय आयुक्‍त क्र.1, छत्रपती संभाजीनगर
3 शाखेची संरचना ( चार्जसह )
  1. नायब तहसीलदार
  2. लघुलेखक
  3. अव्वेल कारकुन
  4. लिपीक
  5. वाहन चालक
  6. शिपार्इ
4 शाखेचे कामकाज अपील विभाग
5 माहीती अधिकारी (नांव व दुरध्वनी क्रमांक )

श्री. रमाकांत कुलकर्णी, नायब तहसीलदार

दुरध्वनी क्रमांक ०२४०-२३३१०२५

6 प्रथम अपिलीय अधिकारी

श्री. अविनाश पाठक

अपर विभागीय आयुक्त क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर

दुरध्वनी क्र. ०२४०-२३३१०२५

7 शाखेचा दुरध्वनी व ई मेल

०२४०-२३१०२५

ई-मेल : addcomabd@gmail.com

 

अपील शाखा-२

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री. बाबासाहेब बेलदार

पदनाम : अप्पर विभागीय आयुक्त क्र.२ छत्रपती संभाजीनगर

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३२३४०३

ई-मेल : dycomment@gmail.com

महसुल शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री पराग सोमण

पदनाम : उप आयुक्त (महसूल)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३५३५६२

निवास दुरध्वनी : ०२४०-२४८७५७५

ई-मेल : dcraurangabad@gmail.com

सामान्य शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री. जगदीश मिनियार

पदनाम : उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३९८११

ई-मेल : dcg.aurangabad@gmail.com

रोजगार हमी योजना शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्रीमती समिक्षा चंद्राकार

पदनाम : उप आयुक्त (रोजगार हमी योजना)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३०५९७, २३३१४७२

ई-मेल : divcommaurangabad@mahamgnerega.com

पुरवठा शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री.पांडुरंग कुलकर्णी

पदनाम : उप-आयुक्त (अतिरिक्त) (पुरवठा)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३५२८५०

ई-मेल : dycsabd@gmail.com

पुनर्वसन शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री.पांडुरंग कुलकर्णी

पदनाम : उप-आयुक्त (पुनर्वसन)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३५००६६

ई-मेल : dcrestt.abd-mh@gov.in / resettlementabd@gmail.com

मावक शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री.गणेश निराळी

पदनाम : सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-३३९८३७

ई-मेल : bccellabad@gmail.com

नगर पालिका प्रशासन

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्रीमती ऍलिस पोरे

पदनाम : उप-संचालक (नगर पालिका)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२९७०५०७

ई-मेल : abdrdma@gmail.com

विकास आस्थापना शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री. सुरेश बेदमुथा

पदनाम : उप आयुक्त (विकास-आस्‍थापना)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३६१८६५, २३३०९०२

ई-मेल : dycomest11@gmail.com

विकास शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्रीमती उज्ज्वला बावके

पदनाम : सहायक आयुक्‍त (विकास)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३९८१२

ई-मेल : dcdevdev@yahoo.com

नियोजन शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री. किरण गिरगावकर

पदनाम : उप-आयुक्‍त (नियोजन)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३४४८७

ई-मेल : dycommissionerpla@gmail.com

ताळमेळ शाखा

शाखा प्रमुखाचे नाव : श्री शि.बा. नाईकवाडे 

पदनाम : सहायक संचालक (ताळमेळ)

कार्यालयीन दुरध्वनी : ०२४०-२३३१४७२

ई-मेल : adraurangabad@gmail.com