बंद

दैनिक पर्जन्यमान

तालुका निहाय दिनांक निहाय पर्जन्यमान

अ.क्र. पर्जन्यमान
०७-०६-२०१८ (पीडीएफ, ५१केबी)
०८-०६-२०१८ (पीडीएफ, ५१केबी)
०९-०६-२०१८ (पीडीएफ, ५२केबी)
१०-०६-२०१८ (पीडीएफ, ५१केबी)
११-०६-२०१८ (पीडीएफ, ५६केबी)
१२-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४८.५केबी)
१३-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४७.३केबी)
१४-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४७.३केबी)
१५-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४८.५केबी)
१० १६-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४७.३केबी)
११ १७-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४७.३केबी)
१२ १८-०६-२०१८ (पीडीएफ, ४८केबी)
१३ १९-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१४ २०-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१५ २१-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१६ २२-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१७ २३-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१८ २४-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१९ २५-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२० २६-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२१ २७-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२२ २८-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२३ २९-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२४ ३०-०६-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२५ ०१-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२६ ०२-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२७ ०३-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२८ ०४-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
२९ ०५-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३० ०६-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३१ ०७-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३२ ०८-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३३ ०९-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३४ १०-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३५ ११-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३६ १२-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३७ १३-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३८ १४-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
३९ १५-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४० १६-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४१ १७-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४२ १८-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४३ १९-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४४ २०-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४५ २१-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४६ २२-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४७ २३-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४८ २४-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
४९ २५-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५० २६-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५१ २७-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५२ २९-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५३ ३०-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५४ ३१-०७-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५५ ०१-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५६ ०२-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५७ ०३-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५८ ०४-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
५९ ०५-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६० ०६-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६१ ०७-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६२ ०८-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६३ ०९-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६४ १०-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६५ ११-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६६ १२-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६७ १३-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६८ १४-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
६९ १५-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७० १६-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७१ १७-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७२ १८-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७३ १९-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७४ २०-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७५ २१-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७६ २३-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७७ २४-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७८ २५-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
७९ २६-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८० २७-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८१ २८-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८२ २९-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८३ ३०-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८४ ३१-०८-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८५ ०१-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८६ ०२-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८७ ०३-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८८ ०४-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
८९ ०५-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
९० ०७-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
९१ ०८-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
९२ ०९-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
९३ १०-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
९४ ११-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
९५ १२-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
९६ १३-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
९७ १४-०९-२०१८(पीडीएफ, ४५केबी)
९८ १५-०९-२०१८(पीडीएफ, ४५केबी)
९९ १६-०९-२०१८(पीडीएफ, ४५केबी)
१०० १७-०९-२०१८(पीडीएफ, ४५केबी)
१०१ १८-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०२ १९-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०३ २०-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०४ २१-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०५ २२-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०६ २३-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०७ २५-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०८ २६-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
१०९ २७-०९-२०१८(पीडीएफ, ४४केबी)
११० २८-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
१११ २९-०९-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११२ ०१-१०-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११३ ०२-१०-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११४ ०३-१०-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११५ ०४-१०-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११६ ०५-१०-२०१८(पीडीएफ, ४३केबी)
११७ ०६-१०-२०१८(पीडीएफ, ४८केबी)
११८ ०७-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
११९ ०८-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२० ०९-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२१ १०-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२२ ११-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२३ १२-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२४ १३-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२५ १४-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२६ १५-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२७ १६-१०-२०१८(पीडीएफ, ४३केबी)
१२८ १७-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१२९ १८-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३० १९-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३१ २०-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३२ २१-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३३ २२-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३४ २३-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३५ २४-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३६ २६-१०-२०१८(पीडीएफ, ४३केबी)
१३७ २८-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३८ २९-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१३९ ३०-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)
१४० ३१-१०-२०१८(पीडीएफ, ४२केबी)