बंद

भूमी अधिग्रहण

भूसंपादन विभाग

 • सरकार सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी जसे की रस्त्यांचे बांधकाम, सिंचन प्रकल्प साठी आवश्यक असलेली खाजगी जमीन घेते
 • खाजगी भूसंपादनासाठी प्रस्ताव विशेष भूमी अधिग्रहण अधिकारी पाठविला जातो. भूसंपादन अधिकारी प्रस्तावांचे छाननी करण्यात येते आणि बजेट तरतूद प्रमाणपत्र, प्रशासकीय मान्यता प्रमाणपत्र, तांत्रिक मंजूरी ऑर्डर यांची छाननी करण्यात येते. या प्रस्तावामध्ये तलाठी व संबंधित एजंसींनी सादर केलेल्या “लहान जमीन धारक” साठी प्रमाणपत्रे समाविष्ट आहेत.
 • या नंतर प्रस्ताव संयुक्त मोजमाप निवड केली आहे. जमीन मालकाने त्यास सहमती दिली नसल्यास आधिकारी जमीन अधिग्रहण स्वीकारतात. जमीन मालकांच्या आक्षेपांना आमंत्रित केले आहे, आणि निराकरण केले आहे. कलम ९(१) अंतर्गत, जर चौकशीदरम्यान कोणतीही आक्षेप घेण्यात आल्यास, त्यांना एजन्सीच्या विभागीय कार्यालयाद्वारे निराकरण केले जाते.
 • शहराची योजना आणि मुल्यमापन विभाग जमीन अधिग्रहण करण्याच्या मोबदल्याचे मूल्यांकन करते. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर विभाग मुक्ती देतो.
 • लागवडदार आणि शिर्षकाविरूद्ध भरपाईच्या रकमेनंतर विवाद झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्याच्या नावाखाली भूसंपादन कायद्याच्या १८९४ च्या कलम ३० अन्वये जमा करण्यात आले आहे आणि त्याबाबत जिल्हा न्यायाधीशाने निवांत केले आहे.
 • छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष भूमी संपादन अधिकार्यांची पाच पदे आहेत.
 1. विशेष भूमी संपादन अधिकारी, (जायकवाडी प्रकल्प)
 2. विशेष भूसंपादन अधिकारी, (जायकवाडी प्रकल्प – I)
 3. विशेष भूसंपादन अधिकारी, (जायकवाडी प्रकल्प- II)
 4. विशेष भूमी संपादन अधिकारी, (कृष्णा खोरे प्रकल्प)
 5. विशेष भूसंपादन अधिकारी

जमीन अधिग्रहण आणि त्यांच्या तरतुदी

 1. आपल्या संविधानाद्वारे दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये मालमत्ता धारण करण्याचा, आनंद उपभोगण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक संपत्ती व जमीन जरी सार्वजनिक स्वरूपासाठी सरकार द्वारे प्राप्त केली जाऊ शकते, परंतु नुकसान भरपाई म्हणून प्रदान केले गेले आहे
 2. भूसंपादन कायद्याचा मुख्य अधिनियम आहे ज्या अंतर्गत जमीन हस्तगत केली जाऊ शकते. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास कायदा, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी कायदा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा, इ.
 3. भूसंपादन हा सर्वात जुना कायदा (१८९४) आहे. या अधिनियमात जमिनीचे अनिवार्य अधिग्रहण कोणत्याही बंधनात न घेता प्रदान केले जाते आणि म्हणून जमीन संपादन अधिका-यांनी आवश्यकतेनुसार त्यानुसार ठरविलेल्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, मालमत्तेसाठी योग्य मोबदला मिळवणे हा अतिशय गुंतागुंतीचा काम आहे, ज्यासाठी ज्ञान आणि अनुभव आवश्यक आहे. वाजवी मुदतीचा न्याय करण्यासाठी योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात कोणतीही त्रुटी संपूर्ण कार्यवाही विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे आणि परिणामतः जमीन अधिग्रहण अधिकार्यांकडून विधिमंडळाने न्यायालयीन निकाल लावण्यास कारणीभूत ठरेल.
 4. भूमी अधिग्रहण कायद्यात ८ भागांमध्ये ५५ विभाग आहेत. भाग १ आणि १ मधील प्राथमिक बाबी जसे की शीर्षक, परिभाषा आणि प्राथमिक सर्वेक्षण, इ. भाग २ उपलब्ध आहे (विभाग ४ ते १७) प्राथमिक तपासणी जसे की प्राथमिक सूचना; कलम ५-अ अंतर्गत आक्षेपांची सुनावणी; कलम ६ नुसार आवश्यक अधिग्रहण घोषित करणे; कलम ८ अंतर्गत जमीन तयार करणे आणि त्यांचे मोजमाप करणे, कलम ९२ नुसार स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींना त्यांचे दावे सादर करण्यासाठी नोटीस देणे, मापन संबंधी चौकशी, दावे यांचे मूल्य आणि कलम ११ आणि २ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे पुरस्कार आणि जमीन ताब्यात घेऊन शांततेत राहणे जबरदस्तीने विभाग ६ किंवा एल ७ अंतर्गत; (भाग- ३) (कलम १८ ते २८) न्यायालयाच्या संदर्भातील आणि त्यावरील कारभाराची तरतूद; भाग चौथा (कलम २९ आणि ३०) मुदतींच्या वाटणीसाठी तरतूद; भाग-व्ही (कलम ३ ला ते ३४) मुआवजे किंवा अदालताने व्याज भरणे आणि व्याज देय देणे; भाग -४ (कलम ३५ ते ३७) पृष्ठावर तात्पुरते कब्जा करण्याच्या प्रक्रियेची प्रक्रिया, भाग -७ VI (कलम ३८ ते ४४) कंपन्यांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती देते; आणि शेवटचा भाग आठवा (कलम ४५ ते ५५) कलम ४८ अन्वये अधिग्रहण करण्यापासून अधिसूचित जागेचे माघारी घेत असलेल्या विविध तरतुदींसाठी तरतूद आहे.
 5. भूमी अधिग्रहणाची सविस्तर प्रक्रिया वेळोवेळी शासनाने दिलेले जमीन अधिग्रहण मॅन्युअल आणि निर्देशित करण्यात येते. तथापि, करावयाच्या विविध क्रियांची येथे माहिती दिली आहे:
  • शासकीय विभाग आणि बिगरसरकारी त्यांच्यासाठी विशिष्ट जमिनी विकत घेण्याची विनंती जिल्हा म्हणजे जिल्हाधिकारी यांना होत आहे. जिल्हाधिकारी हे प्राथमिक चौकशीसाठी भूसंपादन अधिका-याकडे सोपवतात आणि त्यात प्रस्तावाबरोबरच योग्य योजना आणि जमिनीचे तपशील संलग्न आहेत का याची छाननी होते. जमीन ज्या अधिग्रहण प्रस्तावित आहे त्या प्रयोजनाचा एक सार्वजनिक उद्देश आहे; जमिनीची सीमा निश्चित केली आहे काय; अधिग्रहण संस्थांद्वारे योग्य बजेट तरतुदी केल्या जात आहेत; जर तो आवश्यक असेल तर तो गैर-सरकारी संस्था आहे; जमीन मिळविण्यायोग्य संस्था भूजलवाल्यांसोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला आहे की नाही हे जमिनीसाठी अधिग्रहित करावे लागते. इ. भूसंपादन अधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील इतर जमिनी अधिग्रहण अधिका-यांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे की जमीन जमिनीखाली नाही. काही अन्य उद्देशांसाठी आधीच अधिग्रहण, आणि जिल्हा परिषद, महापालिका परिषद, इत्यादीसारख्या इतर संस्थांशी संपर्क साधू शकतात, जेणेकरून हे लक्षात घ्यावे की अधिग्रहण या संस्थांच्या विकास आराखडयाशी संबंधित नसतील. अधिग्रहण विधेयक किंवा हानीकारक स्नेह यांच्या दाव्यासाठी दाव्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे का हे पाहण्यासाठी त्यांनी हे देखील पहावे.
  • प्राथमिक चौकशीद्वारे समाधानी होण्याआधी, भूसंपादन अधिकार्याने शासनाच्या अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये अधिसूचना जारी करणे व प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. अधिनियमात नमूद केल्याप्रमाणे राजपत्रितपत्र, वृत्तपत्रे आणि संबधित चावडी मध्ये. जमिनीचे योग्य वर्णन करणे, ज्यासाठी योजना, इत्यादींचा तपासणीसाठी खुला ठेवली आहे, त्यास अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. ही अधिसूचना सरकारची जमिनी विकत घेण्याच्या उद्देशाने सूचित करते.
  • त्यानंतर भूसंपादन अधिकार्याने, ज्या प्रत्येक लेखी आक्षेप लिखित स्वरूपात दिला आहे, त्या प्रत्येक सुनावणीला ऐकून घेणे आवश्यक आहे. अशा आक्षेप जमीन अधिग्रहण / सार्वजनिक उद्दीष्टे / जमिनीची योग्यता आणि योग्यतेची योग्यता यांवर आधारित असू शकते. भूसंपादन अधिकाऱ्याला सेक्रेटरीज अंतर्गत आपला अहवाल पाठविणे आवश्यक आहे. ५-अ विभागीय आयुक्तांना विहित नमुन्यात तसेच कलम ६ नुसार अधिसूचनेच्या अधिसूचनेसह त्याच बरोबर भूसंपादन अधिकाऱ्याला जमीन अधिग्रहण कार्य पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त मालक आणि जमीन मालकांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पूर्ण केले पाहिजे.
  • जमिनीचे अधिग्रहण करण्याच्या अंतिम प्रयोजनाचे सूचित करण्यासाठी अधिसूचनाचे कलम ६ प्रकाशित केले आहे. कलम ६ अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत, याचप्रमाणे कायद्यामध्ये विहित रीतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे.
  • कलम ६ अधिसूचनाच्या प्रसिद्धीनंतर, कलम ९ अंतर्गत जमीनमध्ये स्वारस्य असलेल्या सर्व व्यक्तींना व्यक्तिगत नोटीस जारी केले आहेत, त्यांच्या क्षेत्रातील जमिनीबद्दल आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली भरपाईची रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे. भूसंपादन अधिकार्याकडून मिळालेल्या दाव्यांना, त्यांच्या वक्तव्यात प्राप्त होणा-या बॉडीला संदर्भ दिला जातो. त्याच वेळी, अधिग्रहण निधीला मूल्यमापन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार जमिनीचा बाजारभाव आणि पुराव्यासह जर जमीन अधिग्रहण कार्यालयाने वैयक्तिक स्तरावर सुनावणी दिली पाहिजे, तर त्याचा तपास करावा. (i) मोजलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणताही विवाद असेल; (ii) दावेदाराच्या हिताचे स्वरूप (iii) दावेदारांनी दिलेल्या पुरावे सुधारणे इ.
  • भूसंपादनाने पुरस्कार घोषित करावा लागतो. असे करण्यासाठी त्यांनी कायद्याच्या कलम २३ आणि २४ मध्ये दिलेली जमीन जपून ठेवावी लागेल, ज्यासाठी त्यांना विक्री, पट्ट्या, भाडे किंवा कृषीविषयक डेटाच्या स्वरूपात अतिरिक्त डेटा जमा करावा लागतो ज्याद्वारे शेतजमिनींना आयकर कॅपिटलायझेशन मेथड, इ. त्याव्यतिरिक्त दावेदारांकडून आणि शरीराच्या ताब्यात घेणार्या माहितीपेक्षा. भू-अधिग्रहण अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि मूल्यांकन हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात भरपाई देण्यामागील उद्देशाने त्यांच्या व्यक्तिरेखामध्ये विभागीय विभाग आहेत. म्हणूनच, उपलब्ध सर्व माहितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते त्याच्यावर अवलंबक आहेत आणि त्यामुळे केवळ वैयक्तिक दावेदार किंवा मिळवत असलेल्या संस्थेद्वारे तयार केलेल्या पुराव्यावर अवलंबून राहू नये. स्थानिक प्राधिकरणाने तयार केलेल्या विकास योजना / प्रादेशिक योजना / नगर नियोजन योजनांचे क्षेत्रिय नियोजन आणि अन्य प्रस्तावांचा अभ्यास केला पाहिजे, ज्यात जमिनीची किंमत त्यानुसार ग्राहकाच्या परवानगीवर अवलंबून असेल. ए वार्ड व्यवस्थित तयार केले पाहिजे आणि प्रचलित नसावे आणि प्रचलित नसावे. हे प्रत्येक घटकाशी संबंधित पारसमध्ये योग्यरित्या विभागले पाहिजे, जसे शासनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रीयन प्रकाशन मॉडेलचे पुरस्कार (पुरस्कार आणि त्याचा फॉर्म तयार करण्यासंबंधीची सूचना) त्याला विशेषतः दिलेले पाहिजे की नुकसानभरपाईची रक्कम ही कायद्याच्या कलम ४ अन्वये सूचनांच्या प्रकाशनाची शेवटची मुदत म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्यावर आधारित आहे आणि (i) सत्य क्षेत्राबद्दलचा ड्राफ्ट पुरस्कारामध्ये आपला निष्कर्ष देतो. जमीन, (ii) भरपाईची रक्कम, (iii) योग्य मोबदला आणि पुरस्कार विधान.
  • ड्राफ्ट पुरस्कारासाठी तयार झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी यांचेकडून नुकसान भरपाईची रक्कम रु. २.५ ते १५ लक्षच्या दरम्यान असल्यास कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांना शासनाने मंजूर केलेल्या अधिकारानुसार मंजूर करणे आवश्यक आहे; विभागीय आयुक्तांकडून जर नुकसानभरपाईची रक्कम रु .५ ते ३० लक्षदरम्यान असेल आणि सरकार जर नुकसानभरपाईची रक्कम ३० लक्षपेक्षा अधिक असेल तर त्यासाठी, ड्राफ्ट पुरस्कारास मंजुरी देण्यात आली आहे, जमीन अधिग्रहण अधिकार्याने मंजुरी देणा-या प्राधिकरणाने आवश्यक असलेले ड्राफ्ट पुरस्काराचे संपादन करणे आवश्यक आहे; प्राप्त होणा-या बॉडीकडून उपलब्ध असलेल्या भरपाईची रक्कम करा आणि अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार पुरस्कार घोषित करा.
  • पुरस्काराचे घोषणापत्र खालील प्रमाणे आहे (i) जमीन ताब्यात घेऊन आणि ती अधिग्रहण संस्थेत वितरित करणे; (ii) जमिन मालक / इच्छुक व्यक्तींना भरपाई रक्कम देणे; आणि (iii) कमीजास्त पत्र डीआय.एल. आर पाठवा जेणेकरुन अशा जमिनीची मालकी शासनाच्या नावावर नोंदविली जाईल.
  • पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर, इच्छुक व्यक्ति निर्धारित वेळेच्या आत, कायद्याच्या कलम ८८ नुसार न्यायालयाला पुरस्कार देण्यासाठी जमीन संपादनाचा अधिकारी लिखित अर्ज आणि आवश्यक स्टॅम्पसच्या विनंतीस, आणि पावतीवर अशा अर्जाची पूर्तता झाल्यास भूसंपादन अधिकार्याने आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह न्यायालयाचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
 6. कायद्याची सर्वसाधारण तरतुदी आहेत. तथापि, केंद्र सरकारने १९८४ मध्ये भूसंपादन (दुरुस्ती) कायदा १९८४ नुसार कायदा दुरुस्ती केली आहे. प्रिन्सिपल अॅक्टमधील कायद्यात थोडक्यात सुधारणा केलेल्या कायद्यातील तरतुदींमधील मुख्य फरक खालीलप्रमाणे आहेत:
  • कलम ६ अन्वये अधिसूचना कलम ४ अन्वये अधिसूचना प्रकाशित करण्याच्या तारखेपासून एक वर्षांमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, आणि पुरस्कार आवश्यक असणे आवश्यक आहे. अधिनियमाच्या कलम 6 अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत घोषित केले.
  • अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुधारित केली आहे. आता शासकीय अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. राजपत्रात, २ प्रादेशिक अख़बारमध्ये आणि संबधित चावडी वर, आणि अशा प्रकाशनांमध्ये अंतिम तारीख अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या वैधानिक तारखेप्रमाणे घेतले जाते.
  • भरपाईच्या रकमेतील वस्तू सुधारित केली आहेत. प्रिन्सिपल अॅक्टमध्ये, भरपाईची रक्कम केवळ मार्केट व्हॅल्यू आणि एल ५ टक्के समाविष्ट होती. सुधारित कायद्यामध्ये, (i) बाजार मूल्य; (ii) बाजार मूल्याच्या ३० टक्के सूक्षिक कारागीर; आणि (iii) पुरस्कार घोषित करण्यापूर्वी खंड ४ अधिसूचनाच्या तारखेपासून किंवा वर्षाच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी बाजार मूल्याच्या १२% दराने अतिरिक्त रक्कम काढली जाईल ( निकष्टता कलम लागू करून) जे आधी होईल.
  • विलंबीत रकमेसाठी व्याज दर पहिल्या वर्षासाठी ४% वरून ९% आणि उर्वरित कालावधीसाठी १५% करण्यात आला आहे.
  • जमीनीचा तात्काळ तात्कालिक कलम लागू करुन सेकंदाने घ्यावे लागते, तर अशा मालकास ताब्यात घेण्याच्या वेळी जमीन मालकांना ८०% संभाव्य मुदत द्यावी लागते.
  • मुख्य कायद्यात, न्यायालयाच्या निर्णयाचे फायदे, अधिनियमाच्या कलम ८८ खाली दिलेल्या संदर्भानुसार न्यायालयात गेलेली जमीनदारच दिले जातात. तथापि, कलम २८-ए अंतर्गत पुरवलेल्या सुधारीत तरतुदींमध्ये अशी तरतूद आहे की समान लाभ अधिसूचना अंतर्गत इतर लाभधारकांनाही लाभ देय असेल, जर ते निर्धारित वेळेत जिल्हाधिकारी यांना अर्ज करतात.
 7. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, जमिनी इतर कायदे मध्ये देखील मिळू शकतात जे खाली दिल्याप्रमाणे चर्चा केल्या जातात:
 8. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६.

  या अधिनियमात क्षेत्राच्या क्षेत्रीय योजना तयार करण्याच्या क्षेत्रामध्ये (१) जमिनीचा विकास आणि वापर नियोजन करणे आणि (२) विकास योजना तयार करण्याच्या मार्गाने नगरपालिका / महानगरपालिका क्षेत्रात हा अधिनियम सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक जमीन अनिवार्य संपादन देखील प्रदान करते. कलम १२५ मध्ये कलम १२९ मध्ये अधिनियमाच्या अध्याय VII मध्ये जमिनीची संपादन करण्याबाबतची तरतूद केली आहे.

  कलम १२५ नुसार, भूमि अधिग्रहण कायद्याच्या १९८४ च्या अर्थाने जनतेसाठी प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगर नियोजन योजना मध्ये आवश्यक, आरक्षित किंवा नियुक्त केलेली कोणतीही जमीन, १९८४. कलम १२६ नुसार नियोजन प्राधिकरण राज्य सरकारला एक अर्ज एल.ए. अधिनियमाखालील जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या उद्देशाने जे एमआर आणि टीपी अंतर्गत कोणत्याही योजना किंवा योजनेसाठी कोणत्या जमिनी आवश्यक आहेत किंवा राखीव आहेत अधिनियम, एकदा अशा योजना किंवा योजना मसुदा प्रकाशित झाल्यानंतर

  राज्य सरकार तर उद्देशाच्या अलौकिक व्यक्तीबद्दल समाधानी आहे, सरकार एलए कायदा १८९४ च्या विभाग ६ मधील तरतुदीनुसार, अधिकृत राजपत्रातील घोषणेत सांगितले आहे.

  तथापि, जर अशी घोषणा प्रादेशिक योजना / विकास योजना, इत्यादीच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत केली असेल तर मुदत निर्धारित करण्यासाठी बाजार मूल्य ड्राफ्ट डेच्या प्रकाशन दिवसाच्या प्रचलित मानला जाईल. प्लॅन, रीजनल प्लॅन इत्यादी. पण जर देवानच्या प्रकाशनानंतर ३ वर्षांनी हे घोषणापत्र तयार केले. योजना, प्रादेशिक योजना इत्यादी. सरकारला कलम १२६ (४) अंतर्गत घोषणापत्र हवे असेल तर अशा जमिनीचे बाजार मूल्य जमीन अधिग्रहण करणा-या अधिकृत राजपत्रातील घोषणेच्या तारखेचे मूल्य असेल.

  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा, १९६१.

  या अधिनियमात मुख्यत्वे राज्यातील औदयोगिक व औद्योगिक वसाहतींचे सुव्यवस्थित आस्थापना सुरळीत करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच संस्थेच्या सर्वसाधारणपणे सहाय्य करणे आणि औद्योगिक कारभार स्थापित करण्यासाठी आणि आवश्यक त्यासंबंधित बाबींबद्दल

  कलम ३१ ते ३८ अन्वये अधिनियमाच्या अध्याय -६ मध्ये जमिनीची संपादन करण्याबाबतची तरतूद केली आहे. एमआयडीसीने विकासाच्या उद्देशाने जेव्हा विशिष्ट जमिनीची गरज असते तेव्हा जमिन मालक किंवा अन्य इच्छुक व्यक्तींना कलम ३२ (२) अंतर्गत नोटीसा बजावल्या जातात. कायद्याने जमीन का काढली जाऊ नये आणि जमीनमालकांकडून दिल्या गेलेल्या कारणाचा विचार करून आणि त्यांना योग्य सुनावणी देण्याबाबतही कारणे दाखवा जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत योग्य आदेश देऊ शकतात, जेथे अधिकृत ३२ वर्षांत नोटिस दिल्यानंतर अधिकृत गॅझेटमध्ये अधिग्रहण करण्याचे व त्यात नमूद केल्याप्रमाणे राज्य शासन या कलमानुसार जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  कलम ३२ (एल) अंतर्गत अशा नोटीसच्या तारखेस राज्य सरकारतर्फे निश्चितपणे जमिनीची विक्री केली जाते. कलम ३२(४) अंतर्गत सर्व बंधनांपासून मुक्त, जिथे अशा सूचनांच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत जमीन परत करण्यासाठी कलम ३२ (५) अंतर्गत नोटीस देऊन जमिनीची प्रत्यक्ष ताबा घेतली जाते. जमिन मालक पालन करण्यास अपयशी ठरल्यास, सरकार बल वापरुन ताब्यात घेऊ शकते.

  जमीन ताब्यात घेऊन जमीनदारांना नुकसान भरपाई दिल्यानंतर, जमीन अधिग्रहण करणा-या प्रयोजनासाठी जमीन वापरण्यासाठी सरकार जमीन एमआयडीसी कडे हस्तांतरित करेल.

  कलम ३३ मध्ये भरपाईच्या रकमेचे निर्धारण करते. या संदर्भात, शासकीय. जमीनदारांबरोबर पहिल्यांदा वाटाघाटी करते, आणि जर या संदर्भात करार केला असेल तर, कलम ३३ (२) अंतर्गत अशा कराराअंतर्गत भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. तथापि, जर या संदर्भात वाटाघाटी अपयशी ठरत असेल, तर राज्य सरकार. नुकसानभरपाईची रक्कम आणि ती कोणास देय आहे हे ठरवण्यासाठी कलम ३३ (३) खाली जिल्हाधिकारी यांना पहा. नुकसान भरपाईचे निर्धारण करण्यासाठी, ज्या दिवशी मालकाने कलम ३२ (२) अंतर्गत नोटीस बजावली आहे त्यानुसार जमीनचे बाजार मूल्य आधार म्हणून घेतले जाते (एलए कायद्यानुसार कलम ४ अधिसूचनेच्या समांतर) आणि मार्गदर्शनाखाली एल ए  कायदा कायद्याच्या कलम २३ आणि २४ च्या तरतुदी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

  नुकसानभरपाईच्या रकमेबद्दल जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे एखाद्या व्यक्तीला त्रास होत असेल तर त्यांनी या प्रकरणात कायद्याची कलम ३४ (कायदा कायद्याच्या कलम ८९ च्या समांतर) संदर्भासंदर्भात न्यायालयात न्यायालयात हलगर्जीपणा करण्यासाठी लेखी विनंती करावी. निर्णयाच्या साठ दिवसांचा

  शिवाय न्यायालयामध्ये नकसानभरपाईची रक्कम अदा केली नाही किंवा जमा केली नाही, तर ४% व्याज कलम ३० च्या तरतुदीनुसार देय आहे.

  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६

  मूलतः हा कायदा एकत्रित आणि धोकादायक इमारतींमधील घरे, दुरुस्ती, पुनर्रचना आणि झोपडपट्टी क्षेत्रातील सुधारणांसंबंधीचे विविध कायदे सुधारते, त्यामुळे राज्यातील शहरी भागांच्या सुव्यवस्थित विकासासह गृहनिर्माण कार्यक्रमाचे समन्वय साधणे.

  जमीन अधिग्रहण करण्याबाबतच्या तरतुदींनुसार कलम ४१ ते ५० मध्ये अधिनियमातील अध्याय-व्ही मध्ये तयार केले आहे.

  जेव्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण किंवा कोणतीही मंडळाला शासनाकडे निवेदन करता येते त्यांच्या प्रयत्नासाठी जमीन आवश्यकता बद्दल राज्य सरकार सर्वप्रथम सरकारी राजपत्रातील नोटीस प्रसिद्ध करतात आणि जमीनदारांना त्यांच्या जमिनी का अधिग्रहण करू नये का हे दाखवण्यासाठी ते काम करतात. मालकाने दाखवलेल्या कारणाचा विचार केल्यानंतर आणि जर राज्य सरकार राज्य शासकीय योजना शासकीय राजपत्रात एक अधिसूचना प्रसिद्ध करते ज्यात राज्य सरकार नुसार अशा अधिसूचनेच्या तारखेस कलम ४१ (एल) च्या अनुषंगाने जमीन अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम ४ लि (३) अंतर्गत कर्ज

  कलम ४२ अंतर्गत जमीनचा प्रत्यक्ष ताबा मालकाने लिखित स्वरूपात नोटीस पाठविल्यानंतर त्यास राज्य सरकारकडे पाठवणे स्वाधीन करणे आहे. सेवेच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सूचना जमीन मालक ताब्यात देण्यास अपयशी ठरल्यास, त्यास कलम ४२ (२) अंतर्गत सक्तीने घेतले जाते.

  त्यानंतर जमिनीची मालकी शासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

  महानगरपालिका क्षेत्रात वसलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवण्यावर कलम ४४ मध्ये तर ग्रामीण भागामध्ये समानता विभाग ५० मध्ये पुरविली जाते.

  कलम ४४ चे सब-सेक्शन २२ नुसार म्युनिसिपल क्षेत्रामध्ये जमिनीबद्दल आदर आहे. जमीन मालकाकडे देय असलेल्या रकमेबाबत वाटाघाटी करू शकतो, आणि अशा कराराद्वारे प्राधिकरणाच्या सहमतीने पोहोचले असेल तर अशी रक्कम जमीन मालकांना दिली जाते. तथापि, करार संपला नसल्यास, मागील ५ वर्षांत निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या १०० पटी इतकी रक्कम कलम ४४ (३) नुसार भूसंपादन अधिकाऱ्याने ठरविली जाते. कलम ५ अन्वये भूसंपादन अधिकारी म्हणजेच निव्वळ मासिक उत्पन्न ही अशा रकमेची चौकशी करते आणि जमिनीवर विशिष्ट स्थानावर नोटिस प्रकाशित करते आणि जमीन मालक / स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीवर त्यांना सेवा देण्यास सांगते (विशिष्ट तारखेपूर्वी) त्यांच्या शेरा आणि अशा सरासरी मासिक उत्पन्नाबद्दल काही असल्यास दावा. वादग्रस्त प्रकरण असल्यास, मालक / स्वारस्य असणारी व्यक्ती कलम ४४ (५) मध्ये उल्लेख केलेल्या नोटिसीमधील निर्दिष्ट तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत न्यायाधिकरणास आवाहन पसंत करू शकतात. ट्रांझिट इबनल, अपीलकर्त्यांच्या सुनावणीनंतर, सरासरी उत्पन्नाचे निर्धारण करत नाही, आणि आधारावर दिलेली रक्कम अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयामध्ये त्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही.

  पुढे, जमीन अधिग्रहण अधिकार्याद्वारे ठरविलेल्या रकमेच्या वाटणीच्या संदर्भात एखादा वाद असल्यास (कलम अंतर्गत ४५) निर्णय घेण्यासाठी ट्रिब्यूनलला हा विवाद पहा.

  देय रकमेच्या रकमेनंतर भूमि संपादन अधिकारी शासनाच्या वतीने त्याचप्रमाणे भरणा करतो. जमीन मालक / स्वारस्य असलेल्या लोकांकडे जर त्यातील कोणत्याही सदस्याचे शीर्षक किंवा वाटपासंदर्भात समान नकारल्यास भूसंपादन अधिकार्याने एल.ए. कायद्याच्या कलम ३२ आणि ३३ मध्ये दिलेल्या न्यायालयात ते जमा करावे.

  जमीन / मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या तारखेपासून रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास प्रथम सहा महिने दरवर्षी ४% व्याज आणि त्यानंतर ९% वार्षिक व्याज देय असेल.

  जर आवश्यक जमीन जमीन नगरपालिकेच्या बाहेर आहे, म्हणजे ग्रामीण भागातील, देय असलेली रक्कम सरकारच्या दरम्यान वाटाघाटी करून प्रथम ठरविली जाते. आणि जमीन मालक प्राधिकरणाची एकमत आहे. जर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास, राज्य सरकार कलम 41 (1) आणि प्रकाशन च्या तारखेस नोटिस तारीख घेतल्यानंतर जमीन अधिग्रहण कायदा, १८९४ मध्ये निर्धारित केलेल्या प्रक्रिया खालील नंतर रक्कम निर्णय कोण जिल्हाधिकारी ते आहे. कलम ४१ (३) अंतर्गत सूचना आणि लुझियन कायदा कलम ४ (१) आणि (६) अन्वये सूचना आणि घोषणा

  निव्वळ सरासरी मिळकत (कलम ४४ [४] अंतर्गत) ठरवण्याची पद्धत पहिल्या अनुसूचीमध्ये दिली आहे ज्यात असे नमूद केले आहे की भाड्याने देलेल्या इमारतींच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहण अधिकार्याने, चौकशीनंतर ताबडतोब मालकाने मिळवलेली एकूण भाडे निर्धारित करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर निव्वळ मासिक उत्पन्न ६०% सरासरी मासिक उत्पन्न म्हणून घेतले पाहिजे. बेकायदेशीर किंवा मालक असलेल्या, व्यापलेल्या परिसरात, जर जमीन भाडेपट्टीवर भाड्याने दिली असेल तर मालकाची उत्पत्ती म्हणून एकूण भाडे घेतले जाईल.

  महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा स्वचाता आणि पुनर्विकासा) कायदा, १९७१

  या कायद्याचा हेतू झोपडपट्टी क्षेत्रातील सुधारणा आणि निकालनाचे चांगले तरतूद करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे.

  जमीन अधिग्रहण करण्याबाबतच्या तरतुदी त्या कायद्याच्या धडा ५ मध्ये केल्या जातात उदा. कलम १४ ते २१. जेव्हा जेव्हा कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी शासनास प्रतिनिधित्व करतो तेव्हा सरकारसाठी झोपडपट्टीच्या आसपासच्या परिसरातील / परिसरातील काही जमिनींची आवश्यकता. इ. एम.एच.ए.डी.ए. प्रमाणे प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. अधिकृत राजपत्रातील नोटीस बजावण्याबाबत राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राज्याच्या शासकीय वसाहतीतील जमीन १४४ खाली असलेल्या जागेवर प्रकाशनाच्या तारखेपासून आणि त्यावरील सर्व आवरणेपासून मुक्त कलम १४ (१) अंतर्गत नोटीस जमीन ताब्यात घेऊन मालकाने / नोकरदाराने नोटीस बजावल्यानंतर नोटिस दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्यांकडून शरण जाणे / वितरणास नोटिस दिल्यानंतर घेतले जाते. त्याच शांततेने दिले नाही तर, तो शक्ती द्वारे घेतले आहे. जिल्हे ताब्यात घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिका-याकडे अधिनियमाखाली उपलब्ध करून देतो.

  कलम () अंतर्गत अधिनियमाच्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या जमिनीतील प्रत्येकास सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम कलम १७ (२) अंतर्गत करारानुसार ठरते किंवा जर वाहतूक अयशस्वी झाली तर गेल्या ५ वर्षांत अशा जमिनीतून मिळविलेले निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्न ६० पटी इतके आहे.

  हे ठरविण्याकरता, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित पद्धतीने चौकशी करतात आणि जमिनीतून मिळालेल्या निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्नाची निश्चिती करते आणि नोटीस प्रकाशित करते आणि मालक / स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीवर ते विशिष्ट वेळी नेमकी काय आहे हे त्यांना सांगतात. अनुकूल किंवा नाही मालक / स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती सहमत नसल्यास, ते नोटिस मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ट्रिब्यूनलला अपील करू शकतात. अशा आवाहनांदरम्यान, न्यायाधिकरणाने सुनावणी नंतर निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्न निर्धारित केले जे अंतिम आहे आणि कायद्याच्या कोणत्याही कोर्टात शंकास्पद नाही

  जिथे जमिनीचा मालक त्या इमारतीच्या मालकापेक्षा वेगळा आहे तिथे सक्षम प्राधिका-याला जमिनीच्या भावाच्या मार्केट प्राईज प्रमाणे समान प्रमाणात नुकसान भरपाईची मागणी करावी लागते ज्या दिवशी अधिग्रहणाच्या तारखेच्या दिवशी इमारतीच्या मार्केट किंमतीला .

  वाटणीच्या संबंधात उद्भवलेल्या वादांमुळे कलम १८ (२) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाने प्रकरणाचा निर्णय ट्रिब्यूनलला दिला जो शेवटी एलए अॅक्टच्या भाग III प्रमाणे ठरवेल.

  जर मालक / स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीस शीर्षक आणि वाटणीबाबत तक्रार असेल तर, सक्षम प्राधिकरणाने एलएए कायदा १८९४ च्या कलम ३२ आणि ३३ खाली दिलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत भरपाईच्या रकमेची भरपाई करावी.

  जर नुकसान भरपाईच्या रकमेचे विलंब किंवा न्यायालयात ती जमा करण्यात विलंब झाला असेल तर व्याज दरवर्षी दराने (४% पेक्षा कमी नाही) ठेवीच्या तारखेपर्यंत जमीन ताब्यात घेण्याच्या तारखेपासून देय आहे. राज्य सरकार आदेश दिले जाऊ शकते

  कायद्याची पहिली अनुसूची (एल ७ प्रमाणे) नेट निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्न कसे निर्धारित आहे हे दर्शविते. सक्षम प्राधिकरणाने स्थानिक चौकशीची स्थानिक चौकशीची मागणी केली आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या मालमत्तेच्या कर आकारणी पुस्तिकेतील अर्कांचे प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त केली ज्यात जमिनीच्या मालकाकडून प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले भाडे, ज्यात कोणत्याही सलग पाच वर्षांच्या दरम्यान असलेली कोणतीही इमारत समाविष्ट आहे. यावरून, विभाग ५ (४) मध्ये निर्दिष्ट निव्वळ सरासरी मासिक उत्पन्न गेल्या ५ वर्षांच्या निव्वळ भाड्यात ६०% असेल.

  तथापि, जेथे जमीन किंवा त्यातील कोणताही भाग रिकामा राहिला आहे किंवा मालक संपूर्ण जमीन किंवा पाच वर्षांच्या कालावधीतील जमिनीच्या कब्जासाठी कोणत्याही भाडे प्राप्त झाले नसल्यास एकूण भाडे घेतले जाईल. उक्त कालावधी दरम्यान जर जमीन भाड्याने दिलेली असेल तर मालकाला खरं मिळालं असती आणि या कारणास्तव जे भाडे त्या कालावधीच्या आधी किंवा त्यानंतरच्या कालावधीत जे भाडेपट्टीने रिकामी राहिलं होतं किंवा त्यानंतरच्या कालावधीत घेतले आहे परिसरातील जमीन विचारात घेण्यात येईल.

  अशा प्रकारे जमीन अधिग्रहण करण्याच्या बाबतीत अधिनियमातील तरतुदी सामान्यतः महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ मधील समान आहेत.

  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कायदा,१९७४

  हा अधिनियम सामान्यतः बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजनच्या क्षेत्रातील विकासाचे नियोजन आणि मार्गदर्शनाचे उद्दीष्ट करते आणि अशा योजनांच्या प्रस्ताव अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करणे हे आहे.

  अधिनियमाच्या धडा VIII मध्ये जमिन संपादन करण्याबाबतच्या तरतुदी त्याप्रमाणे आहेत. कलम ३२ ते ४१

  बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजनच्या प्रयत्नासाठी जिथे जमिनीची आवश्यकता आहे तेथे विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार अधिकृत राजपत्रात एक नोटिस प्रकाशित करते आणि जमीन मालक / इच्छुक व्यक्तींना जमीन का काढली जाऊ नये याचे कारण सांगण्यासाठी विहित पद्धतीने कार्य करते आणि या कारणाचा विचार केल्यानंतर, राज्य सरकार योग्य आदेशांची पूर्तता करते आणि प्रकाशित करते राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या परिणामी शासकीय राजपत्रातील कलम ४१ (१) नुसार अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात अशी नोटीस प्रकाशित करण्याच्या तारखेपासून आणि त्याआधीपासूनच राज्य सरकारमध्ये सर्व भार वाहून मोफत आहे.

  जमीन ताब्यात घेऊन मालकाने / नोकरदाराने नोटीस बजावल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्यांकडून शरण जाणे / वितरणाच्या नोटीस पाठविल्याबद्दल कलम ३३ अंतर्गत घेतले आहे. त्याच शांततेने दिले नाही तर, ताब्यात शक्ती द्वारे घेतले जाते. ताब्यात घेताच जमीन प्राधिकरणाने अधिनियमाखाली उपलब्ध करून दिली आहे.

  जमिनीबद्दल रुची असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये रक्कम मिळण्याचा हक्क आहे.

  (i)महापालिकेतील जमिनींच्या भूसंपादनासाठी रकमेचे निर्धारण करण्याच्या आशयावरील कलम ३५, (ii) कलम ३६ म्हणजे रकमेचे वाटप, (iii) अधिग्रहण करण्याच्या रकमेच्या देय रकमेबाबत कलम ३७, किंवा न्यायालयात याचिका जमा करणे, (iv) कलम ३८ म्हणजेच अधिग्रहणासाठी रकमेच्या निश्चितीच्या संबंधात सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या सक्षमीकरणास, (v) व्याज देयक यांच्याशी संबंधित कलम ३९, (vi) सक्षम अधिका-यांची नियुक्ती करण्यासंबंधी कलम ४०, (vii) कलम ४२, म्हणजेच ग्रामिण भागात आणि इतर जमिनींमध्ये अधिग्रहण करण्याच्या रकमेचे निर्धारण करण्यासाठी. प्रक्रिया सामान्यतः कलम ४४, ४५, ४६, ४७, ४८,४९ (जमीन संपादन अधिकारी ऐवजी सक्षम प्राधिकार्या वगळता) आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण / क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ मधील तरतुदी प्रमाणेच असते.

  कायद्याच्या कलम ४-अ अंतर्गत ट्रिब्युनलची रचना ही महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा क्लिनेंस आणि पुनर्विकासाच्या)१९७१ च्या कलम २ (एल) प्रमाणेच आहे; अध्यक्ष (ज्या व्यक्तीने ५ वर्षे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून किंवा तत्सम पोस्ट म्हणून कार्य केले आहे); अशी कोणतीही व्यक्ती जो टाऊन प्लॅनिंग उपमहानिरीक्षक पदापेक्षा पदापेक्षा अधिक पद धारण करीत नाही किंवा ज्या व्यक्तीकडे पद धारण करणारी किंवा पद धारण करणारी किंवा पदस्थापनासाठी अधीक्षक अभियंता शाखेकडे नाही./

  एफ.  शहरी जमीन (मर्यादा आणि नियम) कायदा, १९७६

  केंद्र सरकार द्वारे अधिनियमित हा कायदा आणि अंमलात आला. एल ७/२/१९७६, मुळात जमिनीवर इमारतींचे बांधकाम नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यासोबत जोडलेल्या बाबींशी निगडीत असणा-या मर्यादा मर्यादेपेक्षा जास्त रिकाम्या जागेवर मर्यादा घालण्याची तरतूद आहे. त्यात काही व्यक्ती आणि अनुमान आणि फायदेशीरपणाचा समावेश आहे आणि शहरी जमातींमध्ये जमीनच्या समान वाटपासाठी समान पातळीवर उपसरोजोसाला सामाईक चांगले वितरण करणे.

  हा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यातील ग्रेटर बॉम्बेच्या शहरी भागात जमिनीस (श्रेणी – ए = ८ कि.मी. महानगरपालिकेचा परिसर) पर्यंत लागू आहे. पुणे, सोलापूर, नागपूर आणि उल्हासनगर (५ कि. मी. पर्यंत परिघीय क्षेत्र); आणि ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि सांगली (लांबीचे परिघीय क्षेत्र). या कायद्यामध्ये कलम ३ नुसार या अधिनियमानुसार अन्यथा दिलेली माहिती वगळता, कोणत्याही व्यक्तीला कमाल मर्यादापेक्षा अधिक रिक्त जागा ठेवण्याची पात्रता नाही, जशी धारा ४ मध्ये प्रदान केलेली आहे, ती ५०० चौरस मीटर आहे. मुंबई शहरी लोकसंख्येमध्ये, १००० चौ. मी. पुणे, यूए, एल ५८० चौ.मी. मध्ये ठाणे, नाशिक सांगली आणि कोल्हापूर यूएमध्ये. या? रिक्त जमीन? विभाग २ (क्यु) मध्ये परिभाषित केले आहे ज्याचा वापर मुख्यत्वे शहरी लोकसंख्येतील कृषी कारणासाठी केला जातो परंतु त्यात हे समाविष्ट नाही:

  इमारत तयार करण्याच्या अधिनियमानुसार जमिनीची बांधणी परवानगी नाही;

  ii) आधीच बांधण्यात आलेल्या किंवा बांधकाम अंतर्गत आणि ज्या जागा इमारती आहेत आणि ज्या इमारतींमध्ये इमारती आहेत त्या इमारतींखालील जमिनी

  iii) अशा भागात जेथे एकही इमारती नाहीत; नियम, जमिनीच्या बांधकामाच्या आधी बांधण्यात आलेले किंवा बांधण्यात येत आहे.

  अशी अतिरीक्त जमीन असलेल्या व्यक्तींना अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये आणि कोणत्या आवश्यक चौकशीच्या नंतर सक्षम प्राधिकारी म्हणून निवेदने दाखल करावी लागतील? (विभाग २ [डी] मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) इतर गोष्टींबरोबरच कलम ८ अन्वये ड्राफ्ट स्टेटमेंट तयार करते, त्यातील रिक्त जागा, ज्याची इच्छा कायम ठेवण्याची इच्छा असते आणि त्यामध्ये योग्य शीर्षक किंवा व्याज. ड्राफ्टचे निवेदन त्या संबधित व्यक्तीवर दिले जाते जे नोटिस देत आहे की कोणत्याही आक्षेपाचे ३० दिवसात प्राधान्य दिले जाईल (भाग ८ [३]). प्राप्त झालेली आक्षेप विचाराधीन आणि अधिनियमाच्या कलम 9 अन्वये अंतिम विवरण.

  अंतिम वक्तव्याची सेवा झाल्यावर लगेच, सक्षम प्राधिकरण कलम १० (१) अन्वये अधिकृत राजपत्रात रिकाम्या जागेचे विवरण देऊन प्रकाशित केले जाईल आणि असे म्हटलेले असेल की, (i) जमिनीत त्यांच्या व्याजांचे स्वरूप सांगू शकतात. दाव्यांचा ववचार केल्यानंतर, सक्षम प्रावधकारीने दाव्यांचे स्वरूप आणण योग्यता ठरवणेआवयक योग्य आदेश देणेआवश्यक आहे.

  पुढे, कलम १० (१) अंतर्गत अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर, अधिसूचना १९ (३) अन्वये सक्षम अधिकृत अधिका-याच्या अधिसूचनेद्वारे असे जाहीर केले आहे की कलम १० (१) अन्वये अधिसूचनेत उल्लेख केलेली अतिरिक्त जागा रिक्त आहे. ज्या तारखेस घोषित करण्यात येईल त्या तारखेला राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करण्यात आल्याचे मानले जाईल. आणि अशा प्रकाशनांवर अशी जमीन राज्य सरकारतर्फे पूर्णपणे निहित असल्याचे मानण्यात येईल. सर्व भार वाहण्यापासून मुक्त त्यामुळे निर्दिष्ट तारीख

  अशा जमिनीच्या ताब्यात, त्यानंतर संबंधित अधिका-यांशी निगडीत नोटीस जारी करावयाची असल्यास शासकीय संस्थेने अधिकृत व्यक्तीला रिक्त जागा देण्यास किंवा त्यास ताब्यात ठेवणे नोटीसच्या सेवेच्या ३० दिवसांच्या आत शांततेत ताब्यात दिले नाही तर, नंतर शक्ती द्वारे घेतले जाऊ आहे.

  कलम ११ खाली दिलेल्या दराने मिळलेल्या रिकाम्या जागेसाठी रक्कम भरण्यासाठी प्रदान करते:

  (अ) एखाद्या ठिकाणी रिक्त जागा मिळालेली असेल तर, कलम एल ओ (एल) अधिसूचना पासून मागील ५ वर्षांमध्ये अशा जमिनीतून मिळविलेले सरासरी सरासरी वार्षिक उत्पन्न ८. लि / ३ पट.

  (ब) अशा रिक्त जागेतून उत्पन्न न मिळाल्यास, किती दराने गणित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नाही.

  राज्य सरकारद्वारा विविध दर निश्चित केले जाऊ शकतात. प्रत्येक परिसरातील वेगवेगळ्या झोनमध्ये रिक्त जागा रिक्त आहेत. देय एकूण रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. या अधिनियमाच्या कलम २ नुसार राज्य प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या ट्रिब्युनलला सक्षम प्राधिकरण कलम एल एल डी च्या आदेशानुसार अपील करायला हवे. या अधिनियमाच्या कलम एल४ च्या रकमेच्या पेमेंट पद्धतीची तरतूद आहे. मग यू.एल.सी च्या सर्वसाधारण तरतुदी आहेत. कायदा

 9. अशा प्रकारे हे लक्षात येईल की वेगवेगळ्या कायदे आणि विविध कायद्यांमध्ये मिळणा-या संपत्तीचे निर्धारण करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. सार्वजनिक आणि जमीन मालकांना सर्व निष्पक्षतेमध्ये आवश्यक आहे की या बाबतीत एकसारखेपणा आहे. भारत सरकार, भूमि अधिग्रहण (सुधारणा) कायदा १९८४ लागू केल्यानंतर सर्व राज्य सरकार संबंधित सत्तेच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून अशा एकसारखेपणा येईल. हे समजले आहे की हे प्रकरण लक्ष प्राप्त होत आहे.
 10. भूमि अधिग्रहण (सुधारणा) कायदा, १८९४, भूमि संपादन प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्यासाठी आणि अधिग्रहीत केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात अतिशय वाजवी रक्कम प्रदान करण्यासाठी दोन्ही प्रदान करते. या कायद्याची यश भूमी अधिग्रहण अधिकार्यांप्रमाणे कार्य करणार्या अधिकार्यांची कार्यक्षमता, उत्साह आणि उत्साह या गोष्टींवर अवलंबून असते, अशी अपेक्षा आहे की हे अधिकारी सहजतेने अधिग्रहण करू शकतील.