बंद

फौजदारी प्रकीया संहिता 1973 चचं कलम 174 मधील तरतुदीनुसार आस्कस्मात मृत्युचे चौकशी अहवाला बाबत.‍ (जाहीर प्रगटन)

प्रकाशन दिनांक : 12/03/2021

फौजदारी प्रकीया संहिता 1973 चचं कलम 174 मधील तरतुदीनुसार आस्कस्मात मृत्युचे चौकशी अहवाला बाबत.‍ (जाहीर प्रगटन)

जाहीर प्रगटन

 गंगापुर अनु क्रं 1 ते 78

वैजापुर अनु क्रं 1 ते 107

गंगापुर तालुक्यातील आकस्माक मृत्यु बाबत अतिंम समरी आदेश

वैजापूर तालुक्यातील आकस्माक मृत्यु बाबत अतिंम समरी आदेश