बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. १६, डावी लघु वितरिका क्र. १ उपवितरिका क्र. २ मौजे सिरसगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव खरेदीपुर्व जाहीर नोटीस 29/05/2023 पहा (1 MB)
उपविभागीय कार्यालय पैठण-फुलंब्री 17/03/2023 पहा (2 MB)
मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद येथील मालमत्ता संपादित होत असून , ३(डी) ची अधिसूचना बाबत. 16/01/2023 पहा (1 MB)
मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत. 27/12/2022 पहा (901 KB)
आधार संच शासकीय कार्यालयामध्ये सुरु करणेसंबधी अर्ज 21/11/2022 पहा (594 KB)
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस 02/11/2022 पहा (706 KB)
मौजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील नांदूर मधमेश्वर कालव्यासाठी जमीन भूसंपादनची अधिसूचना 28/10/2022 पहा (1 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत 21/10/2022 पहा (265 KB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शाखा 12/08/2022 पहा (9 MB)
गृह शाखा 03/08/2022 पहा (322 KB)