बंद

तहसिल कार्याल पैठण येथील शिधापत्रिका वितरणाबाबत झालेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने गहाळ झालेल्या शिधापत्रिका रद्द करणे बाबत.