बंद

श्री. जनार्धन विधाते

जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर

ईमेल : rdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : निवासी उपजिल्हाधिकारी
दूरध्वनी : 02402334501