बंद

तहसील कार्यालय

कन्नड तहसील कार्यालय

कन्नड तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन जवळ, कन्नड, छत्रपती संभाजीनगर-४३११०३

ईमेल : tahsildarknad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02435-221024
Pincode: 431103

दिशानिर्देश

खुलताबाद तहसील कार्यालय

खुलताबाद तहसील कार्यालय, फुलंब्री रोड, खुलताबाद, छत्रपती संभाजीनगर-४३११०१

ईमेल : tahsildarkbd[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02437-241033
Pincode: 431101

दिशानिर्देश

छत्रपती संभाजीनगर तहसील कार्यालय

आलमगीर कॉलनी, कलेक्टर ऑफिस कॅम्पस, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४३१००३

ईमेल : tahsildarabad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2334728
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

पैठण तहसील कार्यालय

माधव नगर रोड, कोर्ट परिसर, पैठण, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४३११०७

ईमेल : tahsildarpath[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02431-223051
Pincode: 431107

दिशानिर्देश

वैजापूर तहसील कार्यालय

वैजापूर तहसील कार्यालय, लाडगाव रोड, वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४२३७०१

ईमेल : tahsildarvaij112[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02436-222066
Pincode: 423701

दिशानिर्देश

सोयगाव तहसील कार्यालय

चाळीसगाव रोड, सोयगाव, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४३११२०

ईमेल : tahsildarsogn[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02438-234323
Pincode: 431120

दिशानिर्देश