बंद

उपविभागीय कार्यालय

छत्रपती संभाजीनगर उपविभागीय कार्यालय

आलमगीर कॉलनी, कलेक्टर ऑफिस कॅम्पस, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४३१००३

ईमेल : sdmabad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2324100
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

वैजापूर उपविभागीय कार्यालय

वाल्मिक नगर, वैजापूर कोर्ट च्या मागे, वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४२३७०१

ईमेल : sdmvaijp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02436-222062
Pincode: 423701

दिशानिर्देश

सिल्लोड उपविभागीय कार्यालय

सिल्लोड नगर परिषदच्या मागे, मोंढा रोड, सिल्लोड, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-४३१११२

ईमेल : sdmsilld[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02430-222172
Pincode: 431112

दिशानिर्देश