बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३

जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३ 

28/12/2022 31/12/2023 पहा (7 MB)
मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत.

मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत.

27/12/2022 31/05/2023 पहा (901 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (6 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

14/12/2022 31/12/2023 पहा (479 KB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती

23/06/2022 30/06/2023 पहा (5 MB)
पुराभिलेख