बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधार संच शासकीय कार्यालयामध्ये सुरु करणेसंबधी अर्ज

आधार संच शासकीय कार्यालयामध्ये सुरु करणेसंबधी अर्ज

21/11/2022 16/12/2022 पहा (594 KB)
गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा सूची

गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा सूची

17/11/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची

09/11/2022 06/12/2022 पहा (9 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची

09/11/2022 06/12/2022 पहा (10 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची प्राथमिक सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

09/11/2022 06/12/2022 पहा (555 KB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प अंतर्गत वितरिका क्र. ६ अ करीता मौजे खंबाळा ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प अंतर्गत वितरिका क्र. ६ अ करीता मौजे खंबाळा ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (1 MB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा वितरिका क्र. २०, डावी उप वितरिका क्र ०५ साठी मौजे नागमठाण ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा वितरिका क्र. २०, डावी उप वितरिका क्र ०५ साठी मौजे नागमठाण ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (546 KB)
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

02/11/2022 01/01/2023 पहा (706 KB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणेबाबत नोटीस

मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणेबाबत नोटीस

02/11/2022 31/01/2023 पहा (539 KB)
औरंगाबाद जिल्‍हयातील वाळू गटांचे राज्‍यस्‍तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) अनुमती मिळविण्‍यासाठी अर्ज.

औरंगाबाद जिल्हयातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) अनुमती मिळविणयासाठी अर्ज.

01/11/2022 01/12/2022 पहा (4 MB)
पुराभिलेख