बंद

सटाणा औद्योगिक क्षेत्र बाबत.

सटाणा औद्योगिक क्षेत्र बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र बाबत.

सटाणा औद्योगिक क्षेत्र (DMIC -PH-IV मौजे सटाणा ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादन महारास्त्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

13/04/2018 01/07/2018 पहा (3 MB)