बंद

मौजे – सिरसमाळ, ता.जि. औरंगाबाद येथील गाव तलाव सिरसमाळ करिता जमीन संपादन करीता कलम क्र. १९ ची अधिसुचना

मौजे – सिरसमाळ, ता.जि. औरंगाबाद येथील गाव तलाव सिरसमाळ करिता जमीन संपादन करीता कलम क्र. १९ ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे – सिरसमाळ, ता.जि. औरंगाबाद येथील गाव तलाव सिरसमाळ करिता जमीन संपादन करीता कलम क्र. १९ ची अधिसुचना

मौजे – सिरसमाळ, ता.जि. औरंगाबाद येथील गाव तलाव सिरसमाळ करिता जमीन संपादन करीता भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम २०१३ चे कलम क्र. १९ ची अधिसुचना

08/03/2021 23/03/2021 पहा (391 KB)