बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा

01/02/2021 10/02/2021 पहा (733 KB)