बंद

भूसंपादन मौजे सिल्लोड ता. सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे सिल्लोड ता. सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन मौजे सिल्लोड ता. सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे सिल्लोड ता. सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद येथील विकास योजनेतील आ.क्र. १२५ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट साठी सर्वे नं. ४१ मधील ०.८४ हेक्टर क्षेत्र संपादन कारानेस्तव भूमिसंपादन, व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहीर प्रकाटनाची नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत.

08/06/2018 31/08/2018 पहा (314 KB)