बंद

भूसंपादन मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद

वाळूज अधिसूचित क्षेत्राच्या नियोजित विकासासाठी व उपयोगा करीता भुसंपादन करण्यासाठी गट क्र. ४४ पैकी ०.४१ हे. मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद या शिवारातील जमिनीचे क्षेत्र संपादन करणे कामी भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहीर प्रकटनाची नोटीस

05/12/2019 01/04/2020 पहा (779 KB)