बंद

भूसंपादन-औरंगाबाद सिडको वाळूज महानगर क्र.4 साठी मौजे गोलवाडी ता.औरंगाबाद येथील गट न.२२ व २३

भूसंपादन-औरंगाबाद सिडको वाळूज महानगर क्र.4 साठी मौजे गोलवाडी ता.औरंगाबाद येथील गट न.२२ व २३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन-औरंगाबाद सिडको वाळूज महानगर क्र.4 साठी मौजे गोलवाडी ता.औरंगाबाद येथील गट न.२२ व २३

भूसंपादन-औरंगाबाद सिडको वाळूज महानगर क्र.४ साठी मौजे गोलवाडी ता.औरंगाबाद येथील गट न.२२ व २३ माधिल क्षेत्र संपादन करनेस्तव भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम १९ सह महाताष्ट्र प्रादेशिक आ नगर रचना अधिनियम ११६६ चे कलम १२६(४) ची अधिसूचना

20/03/2018 30/04/2018 पहा (1 MB)