बंद

भूसंपादन-औरंगाबाद रोशन गेट ते आझाद चौक येथील विकास योजन नुसार २४ मी. रुंद रस्त्यासाठी न.भू.क्र.११७५४,११७५५,११८७१,११८०४ व ११८०५ या जमिनीचे क्षेत्र संपादन करने

भूसंपादन-औरंगाबाद रोशन गेट ते आझाद चौक येथील विकास योजन नुसार २४ मी. रुंद रस्त्यासाठी न.भू.क्र.११७५४,११७५५,११८७१,११८०४ व ११८०५ या जमिनीचे क्षेत्र संपादन करने
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन-औरंगाबाद रोशन गेट ते आझाद चौक येथील विकास योजन नुसार २४ मी. रुंद रस्त्यासाठी न.भू.क्र.११७५४,११७५५,११८७१,११८०४ व ११८०५ या जमिनीचे क्षेत्र संपादन करने

भूसंपादन-औरंगाबाद रोशन गेट ते आझाद चौक येथील विकास योजन नुसार २४ मी. रुंद रस्त्यासाठी न.भू.क्र.११७५४,११७५५,११८७१,११८०४ व ११८०५ या जमिनीचे क्षेत्र संपादन करनेस्तव भूमिसंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहिर प्रकटनाची नोटीस

16/03/2018 30/04/2018 पहा (757 KB)