बंद

भूसंपादन औरंगाबाद – मकाईगेट ते विद्यापीठ ३०.० मी.

भूसंपादन औरंगाबाद – मकाईगेट ते विद्यापीठ ३०.० मी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन औरंगाबाद – मकाईगेट ते विद्यापीठ ३०.० मी.

भूसंपादन औरंगाबाद – मकाईगेट ते विद्यापीठ ३०.० मी. रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी क्षेत्र संपादन करनेस्तव भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहिरात प्रगटनाची नोटीस बाबत.

17/05/2018 01/07/2018 पहा (575 KB)