बंद

भूसंपादन-औरंगाबाद मकाईगेट ते विद्यापीठ गेट ३०.०० मी रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी न.भू.क्र.३२४ मधील १९४ चौ.मी.क्षेत्र संपादन

भूसंपादन-औरंगाबाद मकाईगेट ते विद्यापीठ गेट ३०.०० मी रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी न.भू.क्र.३२४ मधील १९४ चौ.मी.क्षेत्र संपादन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन-औरंगाबाद मकाईगेट ते विद्यापीठ गेट ३०.०० मी रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी न.भू.क्र.३२४ मधील १९४ चौ.मी.क्षेत्र संपादन

भूसंपादन-औरंगाबाद मकाईगेट ते विद्यापीठ गेट ३०.०० मी रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी न.भू.क्र.३२४ मधील १९४ चौ.मी.क्षेत्र संपादन करणेस्तव भूमिसंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २

12/02/2018 30/04/2018 पहा (406 KB)