बंद

भूसंपादन-औरंगाबाद बळवंत वाचनालय औरंगपुरा ते दिवान देवडी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी

भूसंपादन-औरंगाबाद बळवंत वाचनालय औरंगपुरा ते दिवान देवडी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन-औरंगाबाद बळवंत वाचनालय औरंगपुरा ते दिवान देवडी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी

भूसंपादन-औरंगाबाद बळवंत वाचनालय औरंगपुरा ते दिवान देवडी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी क्षेत्र संपादन करनेस्तव भूमिसंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहिर प्रकटनाची नोटीस

23/02/2018 31/03/2018 पहा (2 MB)