बंद

नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. २४ मोजे माळीघोगरगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. २४ मोजे माळीघोगरगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. २४ मोजे माळीघोगरगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. २४ मोजे माळीघोगरगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस

15/06/2022 31/07/2022 पहा (2 MB)