बंद

जयपूर औद्योगिक क्षेत्र बाबत

जयपूर औद्योगिक क्षेत्र बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जयपूर औद्योगिक क्षेत्र बाबत

जयपूर औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ (२) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

13/04/2018 01/07/2018 पहा (3 MB)