बंद

रुग्णालये

शासकीय रुग्णालय औरंगाबाद

शासकीय रुग्णालय, पाणचक्की रोड औरंगाबाद ४३१००१

दूरध्वनी : 02402402412