बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उमेदवारांनी पडताळंणीसाठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची पत्र

उमेदवारांनी पडताळंणीसाठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची पत्र

27/11/2019 31/12/2019 पहा (491 KB)
तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने जाहिरातीत नमूद प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्याच्या उमेदवारांची सुधारित यादी

तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने जाहिरातीत नमूद प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्याच्या उमेदवारांची सुधारित यादी

28/11/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
मूळ शैक्षणिक व इतर कागदपत्र पडताळंणीसाठी उमेदवारांची अतिरिक्त यादी.

मूळ शैक्षणिक व इतर कागदपत्र पडताळंणीसाठी उमेदवारांची अतिरिक्त यादी.

07/12/2019 31/12/2019 पहा (262 KB)
तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने जाहिरातीत नमूद प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्याच्या उमेदवारांची यादी

तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने जाहिरातीत नमूद प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्याच्या उमेदवारांची यादी

27/11/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी

27/11/2019 31/12/2019 पहा (993 KB)
औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ, २.६४ एमबी)

परिपत्रक – औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ २.६४ एमबी)

15/08/2019 01/11/2019 पहा (3 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र मिळणेसाठी अर्ज मागविणे बाबत

औरंगाबाद जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र मिळणेसाठी अर्ज मागविणे बाबत

24/06/2019 22/07/2019 पहा (5 MB)
जप्त मळीचा जाहीर फेर लिलाव

जप्त मळीचा जाहीर फेर लिलाव

24/06/2019 09/07/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद

वाळूज अधिसूचित क्षेत्राच्या नियोजित विकासासाठी व उपयोगा करीता भुसंपादन करण्यासाठी गट क्र. २२ व २३ मौजे गोलवाडी ता. जि. औरंगाबाद या शिवारातील जमिनीचे क्षेत्र संपादन करणे कामी भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३/(२०१३ चा ३०) च्या कलम २१ खंड (१) व (२) ची जाहीर प्रकटनाची नोटीस

10/04/2019 17/05/2019 पहा (328 KB)
महाराष्ट्र राज्य राजपत्राच्या आदेश 2018 मधील विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

महाराष्ट्र राज्य राजपत्राच्या आदेश 2018 मधील विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

20/11/2018 01/04/2019 पहा (5 MB)