बंद

कोरोना विषाणू (कोविड-१९)

एन-कोरोना व्हायरस विषयक मार्गदर्शक सूचना आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (पीडीएफ 4 एमबी)

एन कोरोना व्हायरस विषयक काय करावे व काय करू नये सूचना

कोविड-१९ फेज-२ आदेश

अ.क्र. शीर्षक तारखेनुसार आदेश
अंशतः लॉकडाऊन ११ मार्च ते ४ एप्रिल २०२१ ०७-०३-२०२१ (पीडीएफ, ९२४ केबी)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारणा करण्याबाबत ०९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ०.९७ एमबी)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारित आदेश-३ करण्याबाबत १०-०३-२०२१ (पीडीएफ, ९१४ केबी)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारित आदेश-४ करण्याबाबत 15-03-2021 (PDF, 837 KB)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार आदेश १६-०३-२०२१ (पीडीएफ, १.८९ एमबी)
बँक व्यवहार बाबत आदेश १९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ६०६ केबी)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार संचारबंदी आदेश : लॉकडाऊन २७-०३-२०२१ (पीडीएफ, २ एमबी)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार संचारबंदी आदेश : लॉकडाऊन या मधील अंशतः बदल २९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ४९१ केबी)
कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Break The Chain) प्रतिबंधात्मक आदेश ०६-०४-२०२१ (पीडीएफ, ४९१ केबी)
१० कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Break The Chain) सुधारित आदेश क्र. २ ३०-०४-२०२१ (पीडीएफ, ८१४ केबी)
११ कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) औरंगाबाद ग्रामीण आदेश ०६-०६-२०२१ (पीडीएफ, २.६३ एमबी)
१२ कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) आदेश ०६-०६-२०२१ (पीडीएफ, १.०५ एमबी)

औरंगाबाद ग्रामीण कंटेमेंट झोन व डीकंटेमेंट झोन अधिसूचना यादी