बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. सुनील चव्हाणजिल्हाधिकारीcollector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in024023312002338394
श्री. अनंत बाबुराव गव्हाणेअतिरिक्त जिल्हाधिकारी02402334256
श्री. संजीव जाधवरनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501
श्रीमती रिता मेत्रेवारउपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)02402361502
श्री. महादेव किरवलेजिल्हा पुरवठा अधिकारी02402342196
श्री. भारत कदमउपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)02402331211
श्रीमती वर्षाराणी भोसलेउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in02402363745
श्रीमती संगीता सानपउपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)02402334501
श्री.उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)02402334501
श्री. अप्पासाहेब शिंदेउपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.)dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501

उप विभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. ज्ञानोबा बानापुरेउप-विभागीय अधिकारी औरंगाबाद02402324100
श्री. स्वप्निल मोरेउप-विभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री02402488299
श्री. संदिपान सानपउप विभागीय अधिकारी वैजापूर02436222062
श्री. ब्रीजेष पाटीलउप विभागीय अधिकारी सिल्लोड02340222172
श्री. जनार्धन विधाटेउप विभागीय अधिकारी कन्नड02435222322
श्री. कृष्णा कानगुलेतहसीलदार (औरंगाबाद ग्रामीण)02402334728
श्री. किशोर देशमुखअति. तहसीलदार (औरंगाबाद)02402970481
श्री. चंद्रकात शेळकेतहसीलदार पैठण02431223051
श्री. सुरेंद्र जा. देशमुखतहसीलदार फुलंब्री02402633667
श्री. निखील धुळधरतहसीलदार वैजापूर2436222066