कोणाचे कोण

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. उदय चौधरीजिल्हाधिकारीcollector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in024023312002338394
श्री. बि एच पालवेअतिरिक्त जिल्हाधिकारीaddlcoll[at]gmail[dot]com02402334256
श्री. संजीव जाधवरनिवासी उपजिल्हाधिकारीabdrdc[at]gmail[dot]com02402334127
श्रीमती रिता मेत्रेवारउपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)abdtahsildargen[at]gmail[dot]com02402361502
श्री. भारत कदमजिल्हा पुरवठा अधिकारीabddso[at]gmail[dot]com02402342196
श्री. निलेश श्रींगीउपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)dydeoaurangabad[at]gmail[dot]com02402331211
श्रीमती वर्षाराणी भोसलेउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in02402363745
श्रीमती अंजली धानोरकरउपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)abddycollreh[at]gmail[dot]com02402334501
श्री. संदीप पाटीलउपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)dycollslao[at]gmail[dot]com02402334501
श्री. दिपक घाडगेउपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.)dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501

उप विभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. ज्ञानोबा बानापुरेउप-विभागीय अधिकारी औरंगाबादsdmabad[at]gmail[dot]com02402324100
श्री. स्वप्निल मोरेउप-विभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्रीsdmppabad[at]gmail[dot]com02402488299
श्री. संदिपान सानपउप विभागीय अधिकारी वैजापूरsdmvaijp[at]gmail[dot]com02436222062
श्री. पांडुरंग कुलकर्णीउप विभागीय अधिकारी सिल्लोडsdmsilld[at]gmail[dot]com02340222172
श्री. श्रीमंत हारकरउप विभागीय अधिकारी कन्नडsdmknad[at]gmail[dot]com02435222322
श्री. सतीश सोनीतहसीलदार (औरंगाबाद ग्रामीण)tahsildarabad[at]gmail[dot]com02402334728
श्री. रमेश मुंडलोडअति. तहसीलदार (औरंगाबाद)addtahabd[at]gmail[dot]com02402970481
श्री. महेश सावंततहसीलदार पैठणtahsildarpath[at]gmail[dot]com02431223051
श्री. सुरेंद्र जा. देशमुखतहसीलदार फुलंब्रीtahsildarphum[at]gmail[dot]com02402633667
श्री. विनोद गुंडमवारतहसीलदार वैजापूरtahsildarvaij[at]gmail[dot]com2436222066