बंद

भूसंपादनची अधिसूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादनची अधिसूचना
शीर्षक दिनांक View / Download
भूसंपादन अधिसूचना सिटी चौक ते शहागंज गांधीपुतळा सराफा रोड 29/02/2024 पहा (2 MB)
सिटी चौक ते शहागंज गांधी पुतळा रोड छत्रपती संभाजी नगर भूसंपादन 16/02/2024 पहा (2 MB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प अंतर्गत वितरिका क्र. २२ वरील उपवितरिका क्र. ३ ए चे मातीकाम व बांधकाम मौजे माळीघोगरगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव जाहीर नोटीस 29/12/2023 पहा (994 KB)
सिडको वाळूज प्रकल्पातील वाळूज महानगर १, २ व ४ च्या भूसंपादनासाठी प्रलंबित क्षेत्र संपादनातून वगळण्याबाबत भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ४८ (१) अन्वये विषयांकित क्षेत्र भूसंपादनातून निरधीसूचित करण्याची अधिसूचना 13/12/2023 पहा (6 MB)
नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. १६, डावी लघु वितरिका क्र. १ उपवितरिका क्र. २ मौजे सिरसगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव खरेदीपुर्व जाहीर नोटीस 29/05/2023 पहा (1 MB)
मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद येथील मालमत्ता संपादित होत असून , ३(डी) ची अधिसूचना बाबत. 16/01/2023 पहा (1 MB)
मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत. 27/12/2022 पहा (901 KB)
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस 02/11/2022 पहा (706 KB)
मौजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील नांदूर मधमेश्वर कालव्यासाठी जमीन भूसंपादनची अधिसूचना 28/10/2022 पहा (1 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत 21/10/2022 पहा (265 KB)