बंद

भूसंपादनची अधिसूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादनची अधिसूचना
शीर्षक दिनांक View / Download
नांदूर मधमेश्वर कालवा, वितरिका क्र. १६, डावी लघु वितरिका क्र. १ उपवितरिका क्र. २ मौजे सिरसगाव ता. वैजापूर मध्ये खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेस्तव खरेदीपुर्व जाहीर नोटीस 29/05/2023 पहा (1 MB)
मौजे हर्सूल, ता. जि. औरंगाबाद येथील मालमत्ता संपादित होत असून , ३(डी) ची अधिसूचना बाबत. 16/01/2023 पहा (1 MB)
मौजे लाडसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिसूचना बाबत. 27/12/2022 पहा (901 KB)
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत उजवा कालवा नाला रुंदीकरण करिता मौजे वाघला ता. वैजापूर मधील जमीन खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस 02/11/2022 पहा (706 KB)
मौजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील नांदूर मधमेश्वर कालव्यासाठी जमीन भूसंपादनची अधिसूचना 28/10/2022 पहा (1 MB)
मौजे सातारा गट नं १२४/२ व १३१ शिवाजीनगर रेल्वे गेट भुयारी मार्ग भूसंपादन करणे बाबत 21/10/2022 पहा (265 KB)
औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता.जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादनची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२(१) ची अधिसूचना व कलम ३२(२) चे शुद्धिपत्रक 06/09/2019 पहा (95 KB)
जयपूर औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादनची अधिसूचना 17/04/2018 पहा (3 MB)
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआयसी फेज-४) भूसंपादन अधिसूचना 17/04/2018 पहा (3 MB)
जमीन एकत्रीकरण अधिसूचना उपविभागीय अधिकारी ,औरंगाबाद 01/04/2018 पहा (192 KB)