बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सुनील चव्हाण जिल्हाधिकारी collector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02402331200 2338394 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अनंत बाबुराव गव्हाणे अपर जिल्हाधिकारी 02402334256 Collector Office Aurangabad
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शशिकांत हदगल निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02402334501 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. प्रभोदय मुळे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) 02402361502 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अप्पासाहेब शिंदे जिल्हा पुरवठा अधिकारी (अतिरिक्त) 02402342196 Collector Office Aurangabad
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. भारत कदम उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) 02402331211 Collector Office Aurangabad
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मंदार वैद्य उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in 02402363745 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती संगीता सानप उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) 02402334501 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संदीप पाटील उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) 02402334501 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अप्पासाहेब शिंदे उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.) dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02402334501 जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद