बंद

07 सहाय्यक सरकारी अभियोक्त यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र अर्जदारांची यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी कायम ठेवून सुधारित यादी प्रसिद्ध करणे बाबत