बंद

१०८- औरंगाबाद पश्चिम मधील मतदार याद्दीत फोटो नसलेले मतदार यांना मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) अथवा तहसील कार्यालय निवडणूक विभाग औरंगाबाद यांच्या कडे आणून देण्याबाबत आवाहन