बंद

विभाग

जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत असलेले अनेक विभाग आहेत.

 • जिल्हा पुरवठा शाखा
 • निवडणूक शाखा
 • सामान्य शाखा
 • महसूल शाखा
 • रोजगार हमी योजना शाखा
 • भूसंपादन शाखा
 • पुनर्वसन शाखा
 • जिल्हा नियोजन शाखा
 • आपत्ती व्यवस्थापन
 • राजशिष्टाचार शाखा
 • गृह शाखा
 • आयटी सेल