बंद

विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक 13 ऑक्टोंबर रोजी

प्रकाशन दिनांक : 13/10/2020

औरंगाबाद,दि.12 (जिमाका):- विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद तथा अध्यक्ष, विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक दिनांक 13 ऑक्टोंबर 2020 मंगळवार, सकाळी 11.00 वा. विभागीय आयुक्त यांचे दालनात आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे सदस्य सचिव विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तथा उप आयुक्त (महसूल) विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.

शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये विभागीय स्तरावरील भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. विलंब, गैरव्यवहार, अकार्यक्षमता व इतर कारणाने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत जनतेच्या तक्रारी/गाऱ्हाणी समितीकडून ऐकून घेण्यात येतात. तसेच लेख स्वरुपातील तक्रार स्वीकारण्यात येतात. विशिष्ट अभिकथनाबाबत स्वतंत्र्यपणे स्थानिक चौकशी करण्याच्या दृष्टीने तजवीज करण्यात येते.

भ्रष्टाचार कोणत्या क्षेत्रात/ठिकाणी घडत आहे याबाद्दल माहिती घेणे त्या क्षेत्रातील किंवा ठिकाणी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उपाययोजना केल्या जातात. तसेच प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकीय व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचारास वाव राहू नये व त्यांचे निर्मूलन व्हावे यादृष्टीने सुलभता व पारदर्शकता आपण्याबाबत शिफारस करण्यात येते. जेणे करुन सामान्य्‍ जनतेच्या प्रशासकीय कार्यपध्दतीबद्दल साशंकता वाटणार नाही व जतनेची कामे सहजगत्या कशी होतील याबाबत समिती मार्फत सूचना देण्यात येतात.