बंद

पदवीधर मतदार संघ निवडणूक करिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकाकरी यांची नियुक्ती

प्रकाशन दिनांक : 30/11/2020

औरंगाबाद ,दि.29 (जिमाका):- 05- औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक -2020 च्या कामाकरिता 29 नोव्हेबर 2020 रोजी सायंकाळी 6 वा पासून ते दि. 1 डिसेंबर 20 पर्यत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

अ.क्र.

तालुका

क्षेत्रीय अधिकारी यांचे नाव

मतदान केंद्र क्रंमाक

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

औरंगाबाद

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

औरंगाबाद

श्री .अनिल हदगावकर ,उपविभागीय कृषी अधिकारी औरंगाबाद .– 9421316093

३९,३९अ,४०,४०अ,४१,४१अ,४२,४२अ,४३,११७,१२०

2

श्री.अमोल मुंढे, उप अभियंता,लघु पाटबांधारे सर्वेक्षण उपविभाग औरंगाबाद-9822311062

४४,४४अ,४५,४५अ,४६,४६अ,४७,४७अ,४८,१०४,१०५,१०८

3

श्री.मुकेश प्रदिप भामरे,उपकार्यकारी अभियंता, सहा.का.अ.लघुपाटबांधार,औरंगाबाद(9423710895)

४९,४९अ,५०,५०अ, ५१,५२,५७,५८,५९, ६०,६१

4

श्री. आर. पी. तोंडे, सहा. अभियंता श्रेणी-1,कार्यकारी अभियंता जागतिक बॅक प्रकल्प उपविभाग बांधकाम भवन औरंगाबाद- 9860284531

५३,५४,५४अ,५५,५६,

५६अ,७३,७४,७४अ,

६२

5

श्री बोंदरे अमोल विठ्ठलराव

उपअभियंता, निरिक्षण उपविभाग क्र.२ हेडगेवार हॉस्‍पीटल  समोर औरंगाबाद

६३,६३अ,६४,६५,६६,

६६अ

6.

श्री नीरज अरुण देशपांडे ,उपविभागीय अभियंता, कार्यकारी अभियंता सा.बा.(पश्चिम).विभाग, औरंगाबाद(9421302461)

६७,६८,६८अ,६९,६९अ,७०,७०अ,७१,७२,११४

7.

श्री वसी अहमद अब्दुल रशीद खान उपविभागीय अभियंता, कार्यकारी अभियंता कार्यालय, यांत्रिकी विभाग क्र -२ कड़ा परिसर औरंगाबाद-8275239589

७५,७५अ,७६,७६अ,७७,७७अ,,७८,७९,

८०,८०अ,८१,८२

8.

श्री. एस.डी.म्हैसेकर, उपविभागिय अभियंता जागतिक बेंक प्रकल्प उपविभाग बांधकाम भवन औरंगाबाद-9011775233

८३,८४,८४अ,८५,

८५अ,८६,८६अ,८७,८८

9.

श्री.श्रेयस प्रविण शर्मा,सुपरीटेंडींग इंजीनीअर & क्‍वॉलीटी कंट्रोल सर्कल औरंगाबाद बांधकाम भवन अदालत रोड, औरंगाबाद 9028636176

८९,९०,९०अ,९१,९२,

९३,९३अ,१०६,१०६अ,

१०७,१०७अ

10.

श्री. व्ही.एल. बावीस्कर, उप विभागीय अभियंता,एक्झिक्युटीव्ह,इंजिनियर,PMGSY,MRRDA, चेलीपुरा हायस्कुल कोकणवाडी, औरंगाबाद 9423151949

९४,९५,९६,९७,९८,

९९,९९अ,१०२,१०२अ,

१०३,१०३अ

11.

श्री.जी.व्ही.ठाकुर, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सिडको औरंगाबाद-9371142132

१००,१००अ,१०१,१०९,११०,११०अ,१११,१११अ,११२,११३

12.

श्री.दाभाडे,गटविकास अधिकारी औरंगाबाद.मो.न-7745084616

११५,११६,११८,११९

13

श्री. जी.आर.साटोटे,सहाय्यक मालमत्ता अधिकारी (वाळुज)सिडको औरंगाबाद 9822271711

राखीव

 

14

 

 

 

 

   औरंगाबाद

श्री अशोक जालिमसिंग देवरे उपअभियंता,

द्वार उभारणी उपविभाग क्र-४ क हेडगेवार हॉस्‍पीटल  समोर औरंगाबाद

राखीव

15

श्रीमती.हर्षदा जगताप , तालुका कृषी अधिकारी , औरंगाबाद  . 7083417432

 

राखीव

16

श्री.किशोर उबाळे, निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय भडकल गेट औरंगाबाद-9822637480

राखीव

17

पैठण

श्री.विजय लोंढे, गटविकास अधिकारी, पैठण. मो.नं-७५८८७६२७८५

१२१,१२२,१२४,१२५,

१२६,१२७

18

श्री.सोमनाथ जाधव, मुख्‍यधिकारी नगरपरिषद पैठण. मो.नं-९९२१९३८०००

१२८,१२९,१३०,१३१

19

श्री.संदीप शिरसाट , तालुका कृषी अधिकारी , पैठण मो.नं-९४२३९८४६६१

१२३,१३२,१३३,१३४,

१३५

20

फुलंब्री

श्री.राकेश दगुला सहा.अभियंता श्रेणी-2 सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग फुलंब्री मो.नं.- ९४२५१५७०८२

३३,३४,३५,३६,३७,

३८

21

    

 

 

     वैजापूर

श्री.ज्ञानोबा मोकाटे, गटविकास अधिकारी वैजापुर.

मो.नं-९८५००५६९३३

१५५,१५६,१५७,१५८,१५९,१६०

22

श्री.बी.यु.बिघोत,मुख्‍यधिकारी वैजापुर.

मो.नं-८२७५३२४५४६

१६१,१६४,१६५,

१६६,

23

श्री.अनिल कुलकर्णी, तालुका कृषी अधिकारी, वैजापुर मो.न.-९४०३३४६०८२

 

१६२,१६३,१६७,१६८,

१६९

24

     

 

     गंगापूर

श्री.संतोष आगळे, मुख्‍यधिकारी गंगापुर.

मो.नं-७५८८०६३११३

१५०,१५१,१५२,१५३,

१५४

25

श्री.विजय परदेसी, गटविकास अधिकारी गंगापुर. मो.नं-९४२१३१३१७६

१४५,१४७,१४८,१४९

26

श्री.ज्ञानेश्‍वर तारगे ,तालूका कृषी अधिकारी,गंगापुर मो.नं-७५८८३३४०५५

१४१,१४२,१४३,१४४,१४६

27

कन्‍नड

डॉ.श्रीकृष्‍ण वेणीकर,गटविकास अधिकारी कन्‍नड.

मो.नं-९०२९०१६७००

१९,२०,२१,२२,२३

28

श्री.बाळराजे मुळीक,तालुका कृषी अधिकारी कन्‍नड. मो.नं-९३०७६६३८१३

२९,३०,३१,३२

29

श्री.जगदीशकुमार जाधव, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पश्चिम कन्‍नड ता.कन्‍नड मो.नं-७०३८८०२९८४

२४,२५,२६,२७,२८,

 

30

खुलताबाद

श्री.अशोक रघुनाथ खेडकर,कृषी‍ अधिकारी पं.स.खुलताबाद मो.नं-९४२३७००७४३

१३६,१३७,१३८,१३९,१४०

31

सिल्‍लोड

श्री.अशोक दांडगे,गटविकास अधिकारी सिल्‍लोड.

मो.नं-९७३०९१९३७७

,,,,१५

32

श्री.मराठे, उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम, सिल्‍लोड. मो.नं-९३२५२०१२७४

१४,१६,१७,१७अ,१८,१८अ

33

श्री.दीपक गवळी ,तालुका कृषी

अधिकारी ,सिल्‍लोड

मो.नं-८२७५३२३९३३,९७६६७९८४३७

१०,११,१२,१३

34

सोयगाव

श्री.यतीन कोठावदे,

उपअभियंता, जलसंधारण उपविभाग,ता.सोयगाव.

मो.नं-७५६७०६५६०९

,,

35

श्री.सुदर्शन तुपे, गटविकास अधिकारी