बंद

नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना दिवाळी बोनस रक्कम वाटप

प्रकाशन दिनांक : 28/10/2020

दिवाळी बोनस रक्कम वाटप

औरंगाबाद, दि.28 (जिमाका) :  औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, औरंगाबाद या मंडळाने मंडळातील नोंदणीकृत कार्यरत 1915 माथाडी कामगारांना सन 2019-20 या कालावधीतील दिवाळी बोनस म्हणून रक्कम रुपये दोन कोटी 66 लक्ष 62 हजार 052 इतकी रक्कम बँक खात्याद्वारे वाटप केलेली आहे,  असे कामगार उपआयुक्त तथा मंडळाचे अध्यक्ष शैलेंद्र ब. पोळ व सरकारी कामगार अधिकारी तथा सचिव रोहन घ. रुमाले यांनी कळविले आहे.