बंद

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची ग्रेपनेटव्‍दारे नोंदणी करण्‍याचे आवाहन

प्रकाशन दिनांक : 15/10/2020

  औरंगाबाद,दि.15 (जिमाका): किडनाशक उर्वरीत अंश व किड रोगांची हमी देण्‍याकरीता ग्रेपनेटव्‍दारे निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्‍यात येते. सन 2019-20 मध्‍ये 33,451 निर्यातक्षम बागांची नोंदणी झालेली आहे. सन 2020-21 करीता निर्यातक्षम द्राक्ष बागाची युरोपियन युनियन व इतर देशांना देखील नोंदणी बंधनकारक करण्‍यात आलेले आहे. यासाठी  त्‍यातील  सुचनेनुसार आवश्‍यक असलेले अनेक्‍झर-5(केंद्रीय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती यांनी द्राक्ष पिकांकरीता कायदेशीर प्रमाणीत केलेल्‍या औषधांची यादी)  व अनेक्‍झर-9 (द्राक्ष पिकाकरीता सन 2020-21 या हंगामाकरीता वापरण्‍याच्‍या कृषि औषधांची यादी) अंतिम करुन ग्रेपनेट प्रणालीवर 20 ऑगस्ट 2020 रोजी प्रसिध्‍द केले आहे. निर्यातक्षम बागा नोंदणी करीता ग्रेपनेट ही ऑनलाईन प्रणाली दिनांक 8 ऑक्‍टोंबर,2020 पासून कार्यान्वित करण्‍यात आलेली आहे.

तरी सर्व द्राक्ष बागायतदारांनी सन 2020-21 करीता नोंदणी /नुतनीकरण करीता कृषि विभागाच्‍या कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी  व तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे संपर्क साधून त्‍वरीत अर्ज करावेत.

निर्यातक्षम द्राक्षबागाचे नुतनीकरणासाठी फक्‍त अर्ज करण्‍याची गरज आहे तर नव्‍याने नोंदणीसाठी विहीत नमुन्‍यातील अर्ज, 7/12, 8अ, बागेचा नकाशा व 50 रुपये  नोंदणी फी आवश्‍यक आहे. ग्रेपनेटव्‍दारे नोंदणी करण्‍याची अंतिम मुदत 29 नोव्‍हेंबर,2020 आहे. निर्यातक्षम बागाची वेळेत नोंदणी करणे करीता कृषि विभागाच्‍या क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधून विहीत मुदतीत नोंदणी/नुतनीकरण करण्‍याचे आवाहन संचालक, फलोत्‍पादन यांचेकडून करण्‍यात आले आहे.