बंद

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर प्राप्त आक्षेप, हरकत/सूचनेवर मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक २०.०५.२०२२ रोजी सुनावणी घेऊन पारित केलेला निर्णय बाबत.