बंद

धार्मिक अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, आद्योगिक प्रशिक्षणसंस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन २०२२-२३ प्रसिद्ध करणे बाबत