बंद

जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे अटी व शर्तींच्या अधीन खुले करण्यास जिल्हाधिकारी यांच्याव्दारा आदेश जारी

प्रकाशन दिनांक : 09/12/2020

 

                   औरंगाबाद दि. 09 (जिमाका) – †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 2005 ´Ö¬Öᯙ Ûú»Ö´Ö 25 ¾Ö 30 ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯ÖÖê¤ü‘ÖÖŸÖÖŸÖᯙ †.ÛÎú.6 Ûú›üᯙ †×¬ÖÃÖæ“Ö®Ö꾤üÖ¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ´ÖÆÖü¸üÖ™Òü ÛúÖê×¾Æü›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ ×®ÖµÖ´Ö 2020, ´Ö¬Öß»Ö ×®ÖµÖ´Ö 10 †®¾ÖµÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸üÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã®Ö߻֠चव्हाण, וֻÆüÖ׬ÖÛúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ †¬µÖõÖ, וֻÆüÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ¯ÖÏÖ׬ÖÛú¸üÞÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ üयांनी ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ ‹êןÖÆüÖ×ÃÖÛú ¾ÖÖßÖæ,¤ãüÝÖÔ/×Ûú»»Öê,ôÖÖ¸üÛêú, ÃÖÓÝÖÏÆüÖ»ÖµÖê ‡. ¯ÖµÖÔ™üÛú ŸÖÃÖê“Ö ®ÖÖÝÖ׸üÛú ‡.ÃÖÖšüß ÛúÖê¾Æüß›ü-19 ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâÃÖÆü ÜÖã»Öê Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ दिली †ÖÆêü.

               ÃÖ¤ü¸ü ךüÛúÖÞÖß †Ö¸üÖêÝµÖ †Ö×ÞÖ Ûãú™ãÓü²Ö Ûú»µÖÖÞÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü µÖÖÓ“Ö꾤üÖ¸êü ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûêú»Ö껵ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®Ö, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö®ÖßÛú †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖµÖÔ™ü®Ö ¾Ö ÃÖÖÓÃÛéúןÖÛú ÛúÖµÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûêú»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ®ÖÛú ÛúÖµÖÔ¯ÖÏÞÖÖ»Öß (Standard Operating  Procedure) “ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¯Ö׸ü׿Ö™ü – † ´Ö¬µÖê ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Ö껵ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ÃÖã“Ö®ÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö Ûú¸üÞÖê ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ךüÛúÖÞÖß †Ö¾Ö¿µÖÛú ¿ÖÖ׸ü¸üßÛú †ÓŸÖ¸ ü(Physical distance) ²ÖÖôûÝÖÞÖê, ´ÖÖÃÛú ‘ÖÖ»ÖÞÖê ¾Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Handwash/Sanitization Ûú¸üÞÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤Óü›ü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ Ûú»Ö´Ö 188,269,270,271 ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 2005 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 51 ÃÖÆü †®µÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ×¿ÖõÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö.

                 ÃÖ¤ü¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ŸÖÖŸÛúÖôû †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ  µÖÖ¾Öß, असे ÃÖã®Ö߻֠चव्हाण ×•Ö»ÆüÖ׬ÖÛúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ †¬µÖõÖ, וֻÆüÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ¯ÖÏÖ׬ÖÛú¸üÞÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü यांच्याव्दारा निर्गमित केलेल्या आदेशात नमूद आहे.

 

परिशिष्‍ट-अ

 

केंद्र शासनाच्‍या अंतर्गत असलेली पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालये या ठिकाणी कोव्‍हीड-19 या विषाणूचा संसर्ग रोखण्‍यासाठीच्‍या मानक कार्य प्रणाली/मार्गदर्शक सूचना

 

 1. केवळ प्रतिबंधीत क्षेत्राच्‍या बाहेरील पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालये पर्यटकांसाठी सुरु करण्‍यास परवानगी असेल.
 2. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालये यांच्‍या व्‍यवस्‍थापनामधील सर्व अधिकारी/कर्मचारीटुर ऑपरेटरगाईड शॉप किपर्स, पर्यटकांची ने-आण करणारे डोलीवाले   इत्‍यादींना कोव्‍हीड-19 च्‍या अनुषंगाने RT-PCR चाचणी करणे बंधनकारक असेल.  
 3. केंद्रीय गृह मंत्रालय, आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण मंत्रालय इ. यांनी निश्‍चित केलेल्‍या प्रोटोकॉल तसेच महाराष्‍ट्र शासन व जिल्‍हा प्रशासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करणे पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालये यांना बंधनकारक राहील.
 4. पर्यटकांना प्रवेश करतांना केवळ  QR-code tickets (Online) देणे बंधनकारक राहील. पुढील आदेशापावेतो कोणत्‍याही प्रकारे Physical tickets देण्‍यात येऊ नये.
 5. वाहन पार्किंग स्‍थळे, उपहारगृहे इत्‍यादी ठिकाणी फक्‍त डिजिटल पेमेंटला परवानगी असेल. परिसराबाहेर सामाजिक अंतराच्‍या निकषाचे पालन करून गर्दीचे योग्‍य व्‍यवस्‍थापन करण्‍यात यावेत.
 6. पर्यटन स्‍थळामध्‍ये प्रवेश करतांना व्‍यवस्‍थापनाने Shifts/तुकडयामध्‍ये पर्यटकांना प्रवेश द्यावा.
 7. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी शक्‍यतोवर वैयक्तिक कमीत कमी 6 फूट शारिरिक अंतर ठेवावे.
 8. मास्‍क लावलेल्‍या व्‍यक्‍तींनाच प्रवेश करण्‍याची परवानगी द्यावी. (No Mask-No Entry……..)
 9. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या क्षेत्रामध्‍ये ग्रुप फोटोग्राफी करण्‍यास सक्‍त मनाई असेल.
 10. हात साबणाने धुणे (किमान- 40-60 सेकंदापर्यत) बंधनकारक असेल. त्‍याचबरोबर सर्व ठिकाणी अल्‍कोहोल युक्‍त हॅण्‍ड सॅनिटायझर चा वापर (किमान 20 सेकंदापर्यत) करावा.
 11. सर्व  पर्यटनस्‍थळांच्‍या ठिकाणी प्रवेशव्‍दारावर हात स्‍वच्‍छतेसाठी सॅनिटायझर डिस्‍पेंसर तसेच थर्मल स्क्रिनिंगची सोय करणे बंधनकारक असेल.
 12. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी फक्‍त लक्षणे नसलेल्‍या(Asymptomatic) व्‍यक्‍तींनाच प्रवेश असेल.
 13. सर्व पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी कोव्‍हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्‍यासाठीच्‍या प्रतिबंधात्‍मक  उपाययोजना पोस्‍टर्सच्‍या माध्‍यमातून दर्शनी भागात लावण्‍यात याव्‍यात.
 14. सर्व ध्‍वनी,लाईट व फिल्‍म प्रदर्शने पुढील आदेशापर्यत बंद राहतील.
 15. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी पर्यटकांना स्‍वतंत्र प्रवेश व बाहेर जाणा-या मार्गाची व्‍यवस्‍था करावी.  
 16. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी प्रभावी स्‍वच्‍छता व निर्जंतुकीकरण करावे. विशेषतः शौचालय, हात-पाय धुण्‍याचे ठिकाण इत्‍यादी ठिकाणी स्‍वच्‍छतेबाबत विशेष लक्ष दिले जावे.
 17. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी वापरलेले मास्‍क, हातमोजे, डिस्‍पोजेबल मास्‍कची यांची योग्‍य विल्‍हेवाट लावली जात आहे. याची दक्षता घेण्‍यात यावी.
 18. पर्यटन स्‍थळे/स्‍मारके/संग्रहालयाच्‍या ठिकाणी खाद्यपदार्थ नेण्‍यास मनाई असेल.
 19. पर्यटन स्‍थळामधील उपहारगृहाना केवळ सिलबंद बॉटलच्‍या पाण्‍यास विक्री करण्‍यास परवानगी असेल.

पर्यटकांना वेळेची मर्यादा निश्चित करून देण्‍यात यावी, असेही त्यांनी कळविले आहे.