बंद

जिल्हा परिषद – सूचना फलक

अ.क्र. शीर्षक प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद औरंगाबाद कार्यालयासाठी लागणारे लेखन साहित्य सामुग्री खरेदीसाठी दरपत्रक प्रसिध्द करणे बाबत. १४-०२-२०२३ २१-०२-२०२३ पहा (पीडीएफ, ५६२ केबी)
जिल्हा परिषद औरंगाबादला स्क्रीनसह दोन प्रोजेक्टर बसवण्यासाठी सीलबंद कोटेशन मागविण्याबाबत ई-निविदा १४-०२-२०२३ २१-०२-२०२३ पहा (पीडीएफ, १.३९ एमबी)
अ.क्र. शीर्षक प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वैधकीय आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील कंत्राटी पद्धतीने वैधकीय अधिकारी थेट मुलाखत जाहिरात १०-०२-२०२३ २८-०२-२०२३ पहा (पीडीएफ, २ एमबी)
औषध निर्माता व स्टाफ नर्स (कंत्राटी ) या पदाची गुणानुक्रमे गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी ०९-०२-२०२३ २८-०२-२०२३ पहा (पीडीएफ, ६ एमबी)